noyorumlar

Süresi geçen E-Bildirge nasıl verilir? E-Bildirge Cezaları

makbuz 1479102413 300x199 - Süresi geçen E-Bildirge nasıl verilir? E-Bildirge Cezaları

Süresi geçen E-Bildirge nasıl verilir? E-Bildirge Cezaları

Süresi geçen E-Bildirge nasıl verilir? E-Bildirge Cezaları

İşveren Uygulama Tebliğine göre aylık prim ve hizmet belgelerinin en geç belgenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’üne kadar elektronik ortamda (internet üzerinden) Sosyal Güvenlik Kurumu’na  gönderilmesi gerekmektedir. Ayın 23’ünün resmi tatile rast gelmesi halinde ise aylık prim ve hizmet belgelerinin resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Süresi geçirildikten sonra düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri internet üzerinden gönderilebilir mi?

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmemesi halinde, süresi dışında düzenlenen belgelerin internet ortamında gönderilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle süresi dışında Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinin kağıt ortamında düzenlenerek işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine elden verilmesi veya posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir.

Aylık prim ve hizmet belgesi kağıt ortamında nasıl düzenlenir?

Aylık prim ve hizmet belgeleri kağıt ortamında düzenlenir iken, işyerinin sicil numarası ile işyerinin unvan ve adres bilgileri yazıldıktan sonra, sigortalıların gün ve kazanç bilgileri tek tek yazılır. Ardından sigortalıların toplam kazanç tutarları üzerinden tahakkuk eden primler hesaplanır.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin üzerine ayrıca belgenin asıl, ek ve iptal mahiyette olduğu, belgenin ilişkin olduğu ay ve yıl, belgenin türü (01- Tüm sigorta kolları, 02- Sosyal güvenlik destek primi gibi) yazılır.

Yasal süresi dışında SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri doğrudan işleme alınır mı?

Aylık prim ve hizmet belgeleri SGK’ya yasal süresi içinde verildiği takdirde herhangi bir incelemeye tabi tutulmaksızın doğrudan işleme alınır iken, yasal süresi geçirildikten sonra SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme alınması bazı şartlara bağlanmıştır.

Yasal süresi dışında E-Bildirge verilebilir mi?

 

Yasal süresi geçirildikten sonra SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri;

 

  • Yasal verilme süresinin sona erdiği tarihi takip eden üç aylık süre içinde verilmiş ise belgede kayıtlı sigortaların işe giriş bildirgeleri yasal süresi içinde verildiği veya yasal süresi dışında verilmiş olmakla birlikte aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan önceki bir tarihte verildiği takdirde herhangi bir incelemeye tabi tutulmaksızın işleme alınmaktadır.
  • Yasal verilme süresinin sona erdiği tarihi takip eden üç aylık süre içinde verilmiş olmasına rağmen belgede kayıtlı sigortaların işe giriş bildirgeleri hem yasal süresi dışında, hem de aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki bir tarihte verilmiş ise, bu durumda SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak denetimlere istinaden, belgede kayıtlı sigortalıların bu işyerinde çalıştıkları kanaatine ulaşılması halinde işleme alınmaktadır.
  • Yasal verilme süresinin sona erdiği tarihi takip eden üç aylık süre geçirildikten verilmiş olması halinde, SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak denetimlere istinaden, belgede kayıtlı sigortalıların bu işyerinde çalıştıkları kanaatine ulaşılması halinde işleme alınmaktadır.

Aylık Prim ve hizmet belgeleri süresi geçirildikten sonra SGK’ya nasıl verilir?

Aylık prim ve hizmet belgelerinin süresi dışında verilmesinin cezası nedir?

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi geçirildikten sonra verilmesi halinde;

  • Belgenin asıl nitelikte olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,
  • Belgenin ek nitelikte olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,

idari para cezası uygulanmaktadır.

Süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden primler de yasal süresi içinde ödenmemiş olması nedeniyle, ayrıca tahakkuk eden primlerin de faiziyle birlikte ödenmesi gerekecektir.

Unutulan aylık prim ve hizmet belgelerinin cezaya ve gecikme zammına maruz kalınacağı düşünülerek SGK’ya verilmemesi halinde karşılaşılacak yaptırımlar nelerdir?

Yasal süresi içinde SGK’ya verilmeyen aylık prim ve hizmet belgelerinin cezaya ve gecikme zammına maruz kalınacağı gerekçesi ile süresi geçirildikten sonra da SGK‘ya verilmemesi halinde, sigortalıların şikayeti veya SGK’nın yapacağı incelemelerin ardından aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmediğinin tespiti halinde, bu defa belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezasına maruz kalınacaktır.

 

Dolayısıyla 1 sigortalı çalıştıran bir işverenin aylık prim ve hizmet belgesini vermediğinin SGK tarafından tespiti halinde uygulanacak ceza tutarının, ilgililerce kendiliğinden verilecek cezaya oranla 10 kat daha fazla olduğu göz önüne alındığında, aylık prim ve hizmet belgesini vermeyi unutan işverenlerin, herhangi bir tespit yapılmadan belgeyi kendiliklerinden vermeleri yararlarına olacaktır.

Süresi geçen E-Bildirge nasıl verilir? E-Bildirge Cezaları

Cevap