noyorumlar

İzinsiz yabancı işçi çalıştırma cezası 2019

işçi 1548913675 - İzinsiz yabancı işçi çalıştırma cezası 2019

İzinsiz yabancı işçi çalıştırma cezası 2019

 

İzinsiz yabancı işçi çalıştırma cezası 2019

Çalışma izni olmadan bağımsız veya bir iş yerine bağımlı olarak çalışan ve bunları çalıştıranlarla yasada belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanan idari para cezaları 2019 yılında yeniden değerlendirme oranında (%23) arttırılmıştır. 

İşverenler yabancı işçi çalıştırırken belli bir prosedüre riayet etmeli ve çalışma izni olmayan yabancı işçileri asla çalıştırmamalıdır. Aksi halde, kaçak işçi çalıştırma cezası ve sigortasız işçi çalıştırma cezaları ile karşı karşıya kalacaktır.

01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında  izinsiz yabancı çalıştıran iş yerlerine uygulanacak olan idari para cezalarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

İzinsiz yabancı işçi çalıştırma cezası 2019

İDARİ PARA CEZALARI 201920182019
Çalışma izni olmayan yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline (her bir yabancı için)7.130,008.821,00
Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya2.851,003.527,00
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya5.704,007.057,00
Bildirim yükümlülüğünü, yasanın 22. maddesinde belirtilen sürelerde yerine getirmeyen;
  • Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya,
  • Yabancı çalıştıran işverene (her bir yabancı için)
475,00587,00

 

Uygulanacak cezalar bunlarla sınırlı kalmaz.

Eğer iş yerinizde izinsiz bir yabancı işçi ya da işçilerin çalıştığı tespit edilir ise; yukarıda ki tabloda gözüken cezalar ile beraber bir de İşçi kaçak olduğu için kendisine sigorta yapılma gibi bir durumu da söz konusu olmadığından 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince; aşağıdaki tabloda beyan edilen cezalar ile karşılaşırsınız.

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları 2019

Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında (*)2.588,40
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında5.116,80
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında12.792,00

 

  • Verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
  • Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
  • Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.
  • Kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

Bildirim zorunluluğu ne demektir?

Uluslararası İş Gücü Kanunu 22. maddesi uyarınca; yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, çalışma izninin veya çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışmanın başlaması ve sona ermesi durumu ile çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek halleri on beş gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

 

 

İzinsiz yabancı işçi çalıştırma cezası 2019

Cevap