5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Kapsam

Tanımlar

İKİNCİ KISIM

Sosyal Sigorta Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Sigortalılara İlişkin Hükümler

Sigortalı Sayılanlar

Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar

Sigortalı sayılmayanlar

Sigortalılığın başlangıcı

Sigorta bildirimi ve tescili

Sigortalılığın sona ermesi

Sigortalıların işi gereği geçici olarak yurt dışında bulunması

İKİNCİ BÖLÜM

İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler

İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli

İşveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve alt işveren

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalıların Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri

İş Kazasının tanımı, bildirimi ve soruşturulması

Meslek hastalığının tanımı, bildirimi ve soruşturulması

Hastalık ve analık hali

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar

Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç

Geçici iş görememezlik ödeneği

Sürekli iş görememezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş kazası ve meslek hastalığı hali

Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödeneği

İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu

Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması ve iş göremezliğin artması

Süresinde bildirilmeyen sigortalıktan doğan sorumluluk

Kısa vadeli sigorta kolların da dikkate alınmayan süreler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri

Malül sayılma

Malüllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

Malüllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması

Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

Yaşlılık aylığının hesaplanması

Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosya güvenlik destek priminin ödenmesi

Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya

Ölüm sigortasında sağlanan haklar ve yararlanma şartları

Ölüm sigortasından bağlanacak aylık hesaplanması

Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması

Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması

Ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya

Evlenme ve cenaze ödeneği

Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi

Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu

Fiili hizmet süresi zammı

Sigortalıların borçlanabileceği süreler

Bildirim

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler

Cumhurbaşkanlığı, türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevinde bulunanların aylıkları

Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller

Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar veya görevine son verilenlerin sigortalılıkları ve primleri

Bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançları ve prime esas kazanç üst sınırı

Vazife malüllüğü

Kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları

İtibari hizmet süreleri ve itibari hizmet süresi primi

ALTINCI BÖLÜM

İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri

İsteğe bağlı sigorta ve şartları

İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi

İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödemesi

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına

İlişkin Ortak Hükümler

Sigortalılık hallerinin birleştirilmesi

Aylık ve gelirlerin birleştirilmesi

Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, alt sınırı, ödenmesi ve yoklama işlemleri

Gelir ve aylık bağlanmayacak haller

Yaş

Sosyal sigorta yüksek sağlık kurulu

Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM

Genel Sağlık Sigortası Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsamdaki Kişiler ve Tescili

Genel sağlık sigortalısı sayılanlar

Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili

Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma

İKİNCİ BÖLÜM

Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar

Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi

Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri

Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri

Yurt dışında tedavi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı

Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları

Katılım payı alınması

Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler

Hizmet basamakları ve sevk zinciri

Kimlik tespiti ve acil haller

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Malî ve Çeşitli Hükümler

Sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi

Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerinin ödenmesi

Genel sağlık sigortası gelirlerinin kullanım amacı, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları için yapılan sağlık harcamaları

Doğal afetler veya savaş hali

İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu

Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının duyurulması ve sağlık hizmet sunucusunu seçme serbestisi

Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve kontrol yetkisi

DÖRDÜNCÜ KISIM

Primlere İlişkin Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik

Prim alınması zorunluluğu

Prime esas kazançlar

Prim oranları ve Devlet katkısı

Günlük kazanç sınırları

Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin

tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi

Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler

Asgari işçilik uygulaması ve uzlaşma

İKİNCİ BÖLÜM

Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi

Prim belgeleri ve işyeri kayıtları

Prim ödeme yükümlüsü

Primlerin ödenmesi

Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler

Prim ve idari para cezası borçlarının  hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması

Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi

BEŞİNCİ KISIM

Ortak ve Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Sigortalılığın zorunlu oluşu, sona ermesi ve sosyal güvenlik sicil numarası

Devir, temlik, haciz ve Kurum alacaklarında zamanaşımı

Kontrol muayenesi

Sağlık raporlarının usûl ve esaslarının belirlenmesi

Yersiz ödemelerin geri alınması

Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans

Ücretlerden kesinti yapılmaması, özel sigortalara ilişkin hükümler ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin yürütülmesi

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler ve bildirimler

Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usûlü

Uyuşmazlıkların çözüm yeri

ALTINCI KISIM

İdarî Para Cezaları ve Fesih Hükümleri

Kurumca verilecek idarî para cezaları

İdarî yaptırımlar ve fesih

YEDİNCİ KISIM

Yürürlükten Kaldırılan, Değiştirilen, Son ve Geçici Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan

Hükümler

Diğer kanunlardaki atıflar

Uygulanmayacak hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Yönetmelikler

Kuruma yapılan bazı bildirimlerin yeterli sayılması

Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı

Bazı kısmi süreli çalışanların sigortalılıkları

1479 sayılı Kanun ve mülga 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalıların basamak tespiti

İKİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ilişkin bazı geçiş hükümleri

Bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına tâbi geçen çalışmalar için bağlanacak aylıkların hesabı

Önceki mevzuat hükümlerinin uygulanması

5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

Toptan ödeme ve ihya geçiş hükümleri

506 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

506, 1479, 5434, 2925, 2926 sayılı kanunlara ilişkin ortak geçiş hükümleri

1479 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

Emeklilik yaşına ilişkin bazı geçiş hükümleri

506 sayılı Kanunun malullük ve engellilik hükümlerine ilişkin geçiş hükümleri

Sigortalı tesciline, sigorta sicil numarasına ve dış temsilciliklerdeki görevlilere ilişkin geçiş hükümleri

Genel sağlık sigortası geçiş hükümleri

4046 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin geçiş esasları

Sosyal güvenlik destek primine ilişkin geçiş hükümleri

Prime esas kazancın beyanına ilişkin geçiş hükmü

Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan sigortalılar ile esnaf muaflığından yararlanan kadın sigortalılara ilişkin geçiş hükümleri

Kendi adına ve hesabına çalışanların sigortalılıklarının durdurulmasına ilişkin hükümler

Bazı aylık tazminat ve yardımlara ilişkin geçiş hükümleri

Aylık alanlardan kesilecek sağlık sigortası primi

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar ve ilgili hükümler

2108 sayılı Yasaya ilişkin geçiş hükümleri

Anonim şirket kurucu ortaklarının sigortalılıklarına ilişkin geçiş hükümleri

Sosyal güvenlik prim yapılandırılması bozulanlara ilişkin hükümler

Sosyal güvenlik alacakları

Yersiz yapılan sağlık giderlerinin terkini

Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında çalışmaya başlayanlara yapılan yersiz ödemelerin yapılandırılması

Fiili hizmet süresi zammı uygulanması sonucu verilmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgesi ile yatırılacak primler

Yürürlük

Yürütme

31/5/2006 TARİHLİ VE 5510 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER:

1 – 1/3/2012 tarih ve 6283 sayılı Kanunun Geçici Maddesi

5510 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

GÖSTERİR LİSTE