noyorumlar

İzinsiz yabancı çalıştırma cezası 2018

işçi 1516703205 1024x682 - İzinsiz yabancı çalıştırma cezası 2018

İzinsiz yabancı çalıştırma cezası 2018

 

İzinsiz yabancı çalıştırma cezası 2018

Çalışma izni olmadan bağımsız veya bir iş yerine bağımlı olarak çalışan ve bunları çalıştıranlarla yasada belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanan idari para cezaları 2018 yılında yeniden değerlendirme oranında (%14,47) arttırılmıştır. 

Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetleriyle ilgili işlemlerde izlenecek usul ve esasları düzenleyen” 6735 sayılı Uluslararası İş gücü Kanunu” 13.08.2016 tarihli, 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmiş olup, anılan yasanın 23. maddesinde düzenlenen yeni cezalar aşağıda belirtilmiştir.

İDARİ PARA CEZALARI 201820172018
Çalışma izni olmayan yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline (her bir yabancı için)6.229,007.130,00
Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya2.491,002.851,00
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya4.983,005.704,00
Bildirim yükümlülüğünü, yasanın 22. maddesinde belirtilen sürelerde yerine getirmeyen;
 • Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya,
 • Yabancı çalıştıran işverene (her bir yabancı için)
415,00475,00

 

Uygulanacak cezalar bunlarla sınırlı kalmaz.

Eğer iş yerinizde izinsiz bir yabancı işçi ya da işçilerin çalıştığı tespit edilir ise; yukarıda ki tabloda gözüken cezalar ile beraber bir de 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince; aşağıdaki tabloda beyan edilen cezalar ile karşılaşırsınız.

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları 2018

Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında (*)2.029,50
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında4.059,00
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında10.147,50

 

 • Verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
 • Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
 • Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.
 • Kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

Bildirim zorunluluğu nedir?

Uluslararası İş Gücü Kanunu 22. maddesi uyarınca; yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, çalışma izninin veya çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışmanın başlaması ve sona ermesi durumu ile çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek halleri on beş gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

İzinsiz yabancı işçi çalıştırma cezası 2019

Yabancılar için çalışma izin türleri nelerdir?

 

Başvuru aşamasında gerekli belgeler nelerdir?

 • Çalışma izni başvuru dilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru esnasında taratılacak, ayrıca kağıt ortamında işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)
 • Yabancı Personel Başvuru Formu, (Elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp kağıt ortamında bir nüsha olarak Bakanlığa gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır.
işçi 1516703427 1024x682 - İzinsiz yabancı çalıştırma cezası 2018

İzinsiz yabancı çalıştırma cezası 2018

 • Türkiye’de ön lisans ve lisans öğrenimi amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere, yabancı şahsa ait izin başvuru tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet izni bulunması zorunludur. Çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet izni olmaması halinde, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi ibrazı ile çalışma izin ve vize başvurusu yapması zorunludur.
 • Pasaport sureti. (Pasaport’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.) (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak online gönderilecektir.) Önemli Not: 6458 sayılı Kanunun 23. maddesi uyarınca, Bakanlığın talebi uygun bulunan yabancılara verilecek çalışma izinleri pasaport bitim tarihinden altmış gün önceki tarihi aşmayacak şekilde düzenlenmektedir. Ayrıca çalışma izni başvuru tarihi itibariyle altmış günden az süreli pasaport ve pasaport yerine geçen belgeyle yapılan çalışma izin başvuruları işleme alınmamaktadır.
 • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi sureti, bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak online olarak ayrıca kağıt ortamında da gönderilecektir.Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılar ile Bakanlığın gerekli gördüğü mesleklerde çalışacak yabancılar için diploma zorunludur. Ev hizmetlerinde diploma ibrazı zorunlu olmayıp, bitirilen en son okula ilişkin beyan yeterlidir.
 • Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekaletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin başvuruyu yapan kurum ve kuruluşta çalıştığını gösterir belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak online gönderilecektir.)
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak online gönderilecektir.)
 • Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu. (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak online gönderilecektir.)
İzinsiz yabancı çalıştırma cezası 2018

Cevap