Yabancılar için çalışma izin türleri nelerdir?

alışma 1475133232 300x200 - Yabancılar için çalışma izin türleri nelerdir?

Yabancılar için çalışma izin türleri nelerdir?

 

Yabancılar için çalışma izin türleri nelerdir?

Ülkemiz de yabancıların çalışma izinleri üç sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar;

  • Süreli çalışma izni,
  • Süresiz çalışma izni,
  • Bağımsız çalışma izni,

Olarak belirtilmiştir.

Dilerseniz bu üç izni biraz detaylandıralım.

 

  • Süreli Çalışma İzni nedir?

Süreli çalışma izni iş hayatında ki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en fazla bir yıl süreyle verilmektedir.

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma iznin süresi en fazla “iki yıl” daha uzatılabilir.

Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma İzninin süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 27. maddesi uyarınca geçerli çalışma izinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir.

  • Süresiz çalışma izni nedir?

11/04/2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni verilmiş olan yabancıların hakları saklı kalmak kaydıyla; 6458 sayılı Kanun uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancılara süresiz çalışma izni verilebilmektedir.

Süresiz çalışma izni verilen yabancılar, 6458 sayılı Kanunun 44. maddesinde belirtilen uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanabilmektedir.

Süresiz çalışma izni yabancının veya işvereninin talebiyle ya da 6458 sayılı Kanunun 45. maddesinde sayılan uzun dönem ikamet izninin iptalini gerektiren hallerde iptal edilebilir.

Süresiz çalışma izni alan yabancının çalıştığı işyerinin veya işyeri adresinin değişmesi halinde, Kanunun 18. maddesi uyarınca en geç onbeş gün içerisinde durum Bakanlığımıza bildirilir. Bakanlık gönderilen bilgi ve belgelere göre mevcut süresiz çalışma izin belgesinde gerekli değişiklikleri yaparak ilgili mercilere bildirir. (Uygulama Yönt. m.35).

 

  • Bağımsız çalışma izni nedir?

Bağımsız çalışacak yabancılara Türkiye’de en az “ beş yıl ” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, yapacaklarını belirtikleri çalışmalarının ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam yaratması koşulu ile verilebilmektedir.

Bağımsız çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere; yabancının faaliyetinin, ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancının icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgelerin de başvuruyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

Bağımsız çalışma izni koşullarını karşılamayan yabancı şirket ortağı ve şirket sahiplerine süreli çalışma izni verilebilmektedir.

Yabancılar için çalışma izin türleri nelerdir?

Cevap

*