noyorumlar

İşe gelmeme tutanağı örneği

 

Hepimizin bildiği gibi, işçinin işverenine karşı iş görme edimini yerine getirmek için öncelikle iş yerine belirlenen günlerde gitmek zorundadır.  Üstelik bu durum işverenin belirlediği işbaşı saatinde gerçekleşmelidir. Arada sırada gerçekleşecek olan ufak tefek aksiliklerden gözardı edilebilir belkide ama her halükdarda konu ile ilgili bilgi verilmesi esastır.  En azından hem işvereninize hemde aynı departmanda çalıştığınız iş arkadaşlarınıza saygı duymak insani bir durumdur. Bknz: Görev tanımı nedir

Genel olarak iş hukukumuzda hepimizin bildiği gibi ücretli izin, ücretsiz izin, mazeret izinleri olmak kaydı ile üç adet izin durumu mevcuttur.

  • Eğer planlanan bir izin alma durumunuz söz konusu ise, işyerinizde ki kıdeminize istinaden hesaplanan yıllık ücretli izninizi işvereniniz ile mutabakat sağlayarak kullanabilirsiniz. Bknz: Yıllık izin hakkında merak edilenler
  • Bununla beraber eğer, iş yerinizdeki kıdeminiz bir yılın altındaysa olası bir izin durumu için işvereninizden ücretsiz izin talebinde bulunabilirsiniz. Bu izin süresi içerisinde işvereniniz size ücret ödemesi yapmayacaktır. Bknz: Ücretsiz izin ile ilgili merak edilenler
  • Son izin durumu ise mazeret iznidir. Eşi doğum yapan işçi 5 güne kadar, evlenen işçi ve birinci dereceden akrabası vefat eden işçi 3 güne kadar, En en az %70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar, işvereninden mazeret izni talebinde bulunabilir. Kullanılan bu izinler süresi boyunca işveren ücret kesintisi yapamaz. Bknz: Mazeret izni kaç gündür?

Fakat yukarıda sıraladığımız durumlar dışında gerçekleşen bir durum olur ise bu sefer işin rengi işçi aleyhine değişir.

Konu ile ilgili; 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25 II-(g) bendinde,

İşçinin, işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi;

İfadelerine yer verilmiştir.

Bu kanun maddesi, işverene haklı bir neden ile fesih hakkı vermiştir.

Hangi durumlarda fesihler geçersiz sayılır?

Her ne kadar işçi devamsızlık yaptığı halde işverene iş sözleşmesini haklı neden ile fesih hakkı doğsa da bazı durumlar da işçinin yaptığı devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde işverenin derhal ve haklı nedenle fesih imkanı ortadan kalkmaktadır.

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 25. maddesi’nin g bendinden de anlaşılacağı üzere, işçi herhangi bir nedenden ötürü işe gidemiyor ise işveren muhakkak durumdan haberdar etmek zorundadır. Tabi ki bu durum gene işçiye fayda sağlayamabilir. İşçi iş kanunu bazında geçerli bir neden sunmak zorundadır. Aksi halde işçi için konu her ne kadar önemli olursa olsun, işveren bu durumu kabul etmeme yetkisine sahiptir. BknzEv taşıma izni mazeret izni değildir

Örnek: İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller işe devamsızlığı haklı kılan nedenlerdir. Bu tip durumlarda resmi ya da özel sağlık kuruluşlarından alınan belgeler her zaman delil olarak kabul edilmektedir.

Devamsızlık süresi, ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç iş günü olmadıkça, işverenin haklı fesih imkanı bulunmamaktadır. Belirtilen iş günlerinde hiç çalışmamış olunması gerekir. Devamsızlık saatlerinin toplanması suretiyle belli bir gün sayısına ulaşılması işverene haklı fesih imkanı vermez.

Sürekli işe geç gelen işçi için ne yapılmalıdır?

Biraz önce de söylediğimiz gibi, işçinin işyerine gitmesi bir şey değiştirmemektedir. İşçi işyerine zamanında gitmek ile yükümlüdür. Yani ben nasıl olsa işe gidiyorum, bir saat ya da 2 saat geç gidebilirim mantığı kabul edilemez. Arada sırada yaşanabilecek aksaklıklar tabiki gözardı edilebilir ama işçinin sürekli bunu alışkanlık haline getirip işyerine sürekli ya da sıklıkla geç gidiyor olması işçinin yapmakla olduğu ödevleri tam anlamına yerine getirmediği anlamına gelmektedir.

Eğer sürekli bu tarz bir durum ile karşılaşıyor ise işveren 6 iş günü içerisinde konu ile ilgili işçiye bildirimde bulunmalıdır. 6 günlük süre geçtikten sonra işveren işçiye herhangi bir yaptırımda bulunamaz.

İşçi işe gelmeme ya da geç gelme ihtarname örneği TIKLAYINIZ.

İşçiye yapılan yazılı bildirim sonucunda, işçinin yapmakla yükümlü olduğu ödevleri hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi ayrı bir fesih nedeni olup, bu durumda 4857 sayılı İş Kanununun 25/II- h bendi uyarınca değerlendirme yapılmalıdır.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II-h bendi‘nde konu ile ilgili;

Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

İfadelerine yer verilmiştir.

Bu neden işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket olarak kabul edilecektir ve işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından haklı neden ile feshedilebilecektir.

İşveren 6 iş günü içerisinde işçiye tebliğde bulunmalıdır.

İşçi belirlenen süreler içerisinde işe gelmedi ve işverenine devamsızlığı ile ilgili haklı bir neden sunamadıysa, işveren artık haklı bir neden ile işçinin sözleşmesini feshedebilir. Fakat burada işveren  altı iş günü süreye dikkat etmesi gerekmektedir. İşçinin devamsızlığının son gününden itibaren, yani işverenin işçiyi haklı nedenle derhal işten çıkarma hakkının doğduğu günden itibaren, işçiyi işten çıkarmak için 6 iş günü var. 6 iş günü geçtikten sonra bu hak kullanılamaz.

Sizin işveren olarak yapacağınız ilk şey, işçiye noter kanalıyla tebligat çekmeniz olacaktır.

Kıdem ve ihbar tazminatı ödenmez.

İşveren yukarıda belirtilen sürelerde işe gelmeyen işçiyi haklı nedenle 6 iş günü içinde işten çıkartır ise, bu durumda işçi kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hakkını kaybeder ve işvereninden herhangi bir talepte bulunamaz. Hak edişi sadece ay içerisinde çalıştığı gün kadar ki ücreti olacaktır.

İşçi işsizlik maaşına da hak kazanamaz.

İşçi yapmış olduğu devamsızlıktan nedeniyle işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareketten nedeniyle iş akdi feshedileceği için,  işçi genel prim şartlarını yerine getirse dahi, işsizlik maaşından faydalanamaz.

İşe izinsiz gelmeme ya da geç gelme tutanağı için Tıklayınız.

Cevap