noyorumlar

İş Kolları listesi

İş Kolları listesi

Bir işyerinin hangi iş koluna girdiği o işyerinde yürütülen işin niteliği göz önüne alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ‘ınca belirlenmektedir.

Tüm dünya standartları ve ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasına dair uluslar arası normlar ve standartlar göz önüne alınarak düzenlenen işler, iş kolları listesinde gösterilmiştir.

19 Aralık 2012 tarihinde 8502 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Kolları yönetmeliğin de bulunan iş kolları listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Ayrıca bilgisayarınıza indirmek için lütfen TIKLAYINIZ.

 

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 28502
YÖNETMELİK
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan işkollarına hangi işlerin gireceğini tespit etmektir.

İşkollarına giren işler

MADDE 2 – (1) Her bir işkoluna giren işlerin neler olduğu, ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasına ilişkin uluslararası norm ve standartlar göz önünde bulundurularak düzenlenen işkolları listesi EK-1’de gösterilmiştir.

(2) NACE Rev 2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması kapsamında tanımlanamayan veya sınıflandırılamayan işlere ve işyerlerine kodsuz olarak yer verilmiştir.

Asıl işe yardımcı işler

MADDE 3 – (1) Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin girdiği işkolundan sayılır.

İşyerinin girdiği işkolunun belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Bir işyerinin hangi işkoluna girdiği konusunda anlaşmazlık çıkması halinde, ilgililerin başvurusu üzerine, işkolu, o işyerinde yürütülen işin niteliğine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir. Bakanlık tespit ile ilgili kararını Resmî Gazete’de yayımlar. Bu tespite karşı ilgililer, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesine göre kararın yayımından itibaren onbeş gün içinde dava açabilir.

(2)    Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur. İşkolu tespit talebi ve buna ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tespit davalarında bekletici neden sayılmaz.

(3)    10/11/1983 tarihli ve 83/7376 sayılı İşkolları Tüzüğüne göre belirlenmiş olan işyerlerinin işkolu, en son yetki belgesi alan sendikanın kurulu bulunduğu işkolundan sayılır.

İstatistikler

MADDE 5 – (1) Her işkolunda çalışan, sendikalara üye olan ve olmayan işçilerin sayılarıyla bunların sendikalara dağılımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, her yıl ocak ve temmuz aylarında çıkartılacak istatistiklerde gösterilir; bu istatistikler Resmî Gazete’de yayımlanır. Yayımlanan istatistik, toplu iş sözleşmesi ve  diğer işlemler için yeni istatistik yayımlanıncaya kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

EK-1 İş Kolları listesi

1.  Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık

2.    Gıda sanayi

3.    Madencilik ve taş ocakları

4.    Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç

5.    Dokuma, hazır giyim ve deri

6.    Ağaç ve kâğıt

7.    İletişim

8.    Basın, yayın ve gazetecilik

9.    Banka, finans ve sigorta

10.   Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar

11.    Çimento, toprak ve cam

12.    Metal

13.    İnşaat

14.    Enerji

15.    Taşımacılık

16.    Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk

17.    Sağlık ve sosyal hizmetler

18.    Konaklama ve eğlence işleri

19.    Savunma ve güvenlik

20.    Genel işler

 

01

AVCILIK, BALIKÇILIK, TARIM VE ORMANCILIK

SınıfAlt SınıfTanım
01.11Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi
01.12Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi
01.13Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi
01.14Şeker kamışı yetiştirilmesi
01.15Tütün yetiştirilmesi
01.16Lifli bitkilerin yetiştirilmesi
01.19Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.21Üzüm yetiştirilmesi
01.22Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi
01.23Turunçgillerin yetiştirilmesi
01.24Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi
01.25Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi
01.26Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi
01.27İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.28Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.29Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.30Dikim için bitki yetiştirilmesi
01.41Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği
01.42Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği
01.43At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği
01.44Deve ve devegillerin yetiştiriciliği
01.45Koyun ve keçi yetiştiriciliği
01.46Domuz yetiştiriciliği
01.47Kümes hayvanları yetiştiriciliği
01.49Diğer hayvan yetiştiriciliği
01.50Karma çiftçilik
01.61Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler
01.62Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler
01.63.01Hasat sonrası diğer ürünlerin ayıklanması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler (pamuğun çırçırlanması ve nişastalı kök ürünleri hariç)
01.63.02Sert kabuklu ürünlerin kabuklarının kırılması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler
01.63.03Haşhaş vb. ürünlerin sürtme, ezme ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler
01.63.04Mısır vb. ürünlerin tanelenmesi ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler
01.63.05Tütünün sınıflandırılması, balyalanması vb. hizmetler
01.63.06Nişastalı kök ürünlerinin ayıklanması ve temizlenmesi (patates vb.)
01.63.90Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili diğer faaliyetler
01.64Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi
01.70Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri
02.10Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri
02.20Endüstriyel ve yakacak odun üretimi
02.30Tabii olarak yetişen odun dışı orman ürünlerinin toplanması
02.40Ormancılık için destekleyici faaliyetler
03.11Deniz balıkçılığı
03.12Tatlı su balıkçılığı
03.21Deniz ürünleri yetiştiriciliği
03.22Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği
 

91.04

Botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve tabiatı koruma alanlarıyla ilgili faaliyetler

 

02

GIDA SANAYİ

SınıfAlt SınıfTanım
Hayvansal ve bitkisel yağdan yapılan sabun imalatı
10.11Etin işlenmesi ve saklanması
10.12.01Kümes hayvanları etlerinin üretimi (taze veya dondurulmuş) (yenilebilir sakatatları dâhil)
10.12.02Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi  işi  ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri
10.12.03Kümes hayvanlarının yağlarının sofra yağına çevrilmesi
10.13Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı
10.20Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
10.31Patatesin işlenmesi ve saklanması
10.32Sebze ve meyve suyu imalatı
10.39Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması
10.41.01Ayçiçekyağı imalatı
10.41.02Bitkisel sıvı yağ (yenilebilen) imalatı (soya, susam, haşhaş, pamuk, fındık, kolza, hardal vb. yağlar) (zeytinyağı, ayçiçeği yağı ve mısır yağı hariç)
10.41.05Prina yağı imalatı (diğer küspelerden elde edilen yağlar dâhil) (mısır yağı  hariç)
 

10.41.06

Kakao yağı, badem yağı, kekik yağı, defne yağı, hurma çekirdeği veya babassu yağı, keten tohumu yağı, Hint yağı, tung yağı ve diğer benzer yağların imalatı (bezir yağı hariç)
10.41.07Zeytinyağı imalatı (saf, sızma, rafine)
10.41.10Balık ve deniz memelilerinden yağ elde edilmesi
 

10.41.11

Domuz don yağı (stearin), domuz sıvı yağı, oleostarin, oleoil ve yenilemeyen sıvı don yağı (tallow oil) ile diğer hayvansal katı ve sıvı yağların imalatı (işlenmemiş)
10.42Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağların imalatı
10.51Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı
10.52Dondurma imalatı
10.61Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı
10.62Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
10.71Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı
10.72Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek  imalatı
10.73Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı
10.81Şeker imalatı
10.82Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı
10.83Kahve ve çayın işlenmesi
10.84Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı
10.85Hazır yemeklerin imalatı
10.86Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı
10.89Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı
10.91Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
10.92Ev hayvanları için hazır gıda imalatı
11.01Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması
11.02Üzümden şarap imalatı
11.03Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı
11.04Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı
11.05Bira imalatı
11.06Malt imalatı
11.07Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi
12.00Tütün ürünleri imalatı
20.59.11Jelatin ve jelatin türevleri ile süt albüminlerinin imalatı
 

56.29.90

Dışarıya yemek sunan diğer işletmelerin faaliyetleri (spor, fabrika, işyeri, üniversite, vb. mensupları için tabldot servisi, vb. dâhil, özel günlerde hizmet verenler hariç)

 

56.29.03Hava yolu şirketleri ve diğer ulaştırma şirketleri için sözleşmeye bağlı düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hazırlanması ve temini hizmetleri
71.20.11Gıda konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (veteriner denetimi de dâhil olmak üzere gıda hijyeni alanında teknik test faaliyetleri)
03

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKLARI

SınıfAlt SınıfTanım
05.10Taş kömürü madenciliği
05.20Linyit madenciliği
07.10Demir cevherleri madenciliği
07.21Uranyum ve toryum cevherleri madenciliği
07.29Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği
08.11Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz- kayraktaşı) ocakçılığı
08.12Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı
08.91Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği
08.92Turba çıkarımı
08.93Tuz çıkarımı
08.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı
09.90Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
19.10Kok fırını ürünlerinin imalatı
23.70Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi
19.20.12Turba, linyit ve taş kömürü briketleri imalatı (kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt)
24.46Nükleer yakıtların işlenmesi
43.99.02Yeraltı çalışmaları (madencilik, depolama, vb. için düşey galeri ve kuyu açma faaliyeti dâhil, su kuyusu açma hariç)
 

71.12.04

Jeolojik, jeofizik ve ilgili araştırma ve danışmanlık hizmetlerine yönelik mühendislik faaliyetleri (maden yatağı, yer altı toprak oluşumu, vb. hizmetler) (petrol ve doğalgaz için olanlar hariç)
04

PETROL, KİMYA, LASTİK, PLASTİK VE İLAÇ

SınıfAlt SınıfTanım
Mekanik olsun veya olmasın her çeşit dolma kalem, tükenmez kalem ile boya kalemi, pastel boya imalatı
06.10Ham petrol çıkarımı
06.20Doğalgaz çıkarımı
09.10Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
10.41.03Beziryağı imalatı
15.12.10Plastik veya kauçuk saat kayışı imalatı
19.20.15Petrol türevi yakıtların,  petrol gazları ve diğer hidrokarbonların imalatı
19.20.16Petrolden madeni yağların (yağlama ve makine yağları) imalatı (gres  yağı dâhil)
19.20.17Vazelin, parafin mumu, petrol mumu, petrol koku, petrol bitümeni ve diğer petrol ürünlerinin imalatı
 

19.20.19

Ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla oranda petrol yağları veya bitümenli yağlardan elde edilen diğer karışımların üretimi (%70 petrol yağı ile karıştırılmış biyodizelden ürünler dâhil, madeni yağlar hariç)
20.11Sanayi gazları imalatı
20.12Boya maddeleri ve pigment imalatı
20.13Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
20.14Diğer organik temel kimyasal maddelerin imalatı
20.15Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı
20.16Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı
20.17Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
20.20Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
20.30Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
20.41Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı
20.42Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı

 

20.51Patlayıcı madde imalatı
20.52Tutkal imalatı
20.53Uçucu yağların imalatı
 

20.59.01

Fotografik levha ve filmlerin (hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış olanlar), anında baskılanan filmlerin, fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal müstahzarların ve karışımsız (saf) ürünlerin imalatı
20.59.03Aktif karbon imalatı
20.59.04Yağlama müstahzarları (hidrolik fren sıvıları dâhil), vuruntu önleyici müstahzarlar ile katkı maddeleri ve antifrizlerin imalatı
20.59.05Yazım ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkeplerin imalatı (matbaa mürekkebi imalatı hariç)
20.59.06Peptonlar, diğer protein maddeleri ve bunların türevlerinin ve deri tozlarının imalatı
20.59.07Laboratuvar için hazır kültür ortamları, model hamurları, kompozit diyagnostik reaktifler veya laboratuvar reaktifleri imalatı
20.59.08Elektronikte kullanılan macun kıvamında (dope edilmiş) olan kimyasal elementler ile bileşiklerin imalatı
20.59.09Bitirme (apreleme dâhil) maddeleri, boya hammaddesi ve benzeri ürünlerin sabitlenmesini veya boyayıcılığını hızlandıran boya taşıyıcı maddelerin imalatı
 

20.59.10

Dekapaj (temizleme) müstahzarları, eritkenler, hazır vulkanizasyon hızlandırıcı maddeler, kauçuk veya plastikler için plastikleştirici bileşikler ve stabilizatörler, başka yerde sınıflandırılmamış katalitik müstahzarlar imalatı
 

20.59.12

Kimyasal olarak değiştirilmiş veya yenilemeyen hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve yağ karışımlarının imalatı (linoksin, teknik ve sanayi amaçlı bitkisel sabit sıvı yağlar, sanayide kullanılan sıvı yağlar, vb.)
 

20.59.13

Biyodizel, vb. biyoyakıt imalatı (bitkisel veya hayvansal yağlardan elde edilen uzun zincirli yağ asitlerinin mono alkil esterleri) (%70 veya daha fazla petrol yağı ile karıştırılmış biyodizelden ürünler hariç)
 

20.59.14

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı (vakum tüpleri için emiciler, pirolinyitler, kazan taşı önleyici bileşikler, yağ emülsiyonlaştırıcıları, dökümhanelerde kullanılan yardımcı kimyasal ürünler  ve hazır bağlayıcılar, vb.)
20.59.15Yangın söndürücü müstahzarları ve dolum malzemeleri imalatı
21.10Temel eczacılık ürünleri imalatı
21.20Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
22.11İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi
22.19Diğer kauçuk ürünleri imalatı
22.21Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı
22.22Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatı
22.23Plastik inşaat malzemesi imalatı
22.29Diğer plastik ürünlerin imalatı
23.99.01Asfalttan ve benzeri malzemelerden yapılan ürünlerin imalatı (çatı yapımında veya su yalıtımında kullanılan bitüm esaslı keçeler dâhil)
25.73.05Plastikten kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç)
26.80Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamların imalatı
27.20Akümülatör ve pil imalatı
27.33Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı
 

32.30.19

Spor amaçlı dağcılık, avcılık veya balıkçılık eşyalarının imalatı (kasklar, olta kamışları, olta iğneleri ve kancaları, otomatik olta makaraları, el kepçeleri, kelebek ağları, yapma balıklar, sinekler gibi suni yemler, kurşunlar, yapma kuşlar vb.)
 

32.30.20

Spor veya açık hava oyunları için diğer eşyaların imalatı (boks eldiveni, spor eldiveni, yaylar, beyzbol ve golf sopaları ile top ve diğer eşyaları, tenis masası, raket, ağ ve topları, tozluklar, bacak koruyucular, şişme ve diğer havuzlar vb.)
32.30.21Top imalatı (beyzbol, futbol, basketbol ve voleybol için)
32.40.05Oyuncak bebek, kukla ve hayvanlar ile bunların giysi, parça ve aksesuarlarının imalatı (içi doldurulmuş olanlar hariç)
32.40.07Oyuncak müzik aletleri imalatı
32.40.08Binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler dâhil)
32.40.10Tekerlekli  oyuncaklar,  oyuncak  bebek  arabaları,  oyuncak  trenler  ve   diğer

 

küçültülmüş boyutlu modeller/maketler veya inşaat oyun takımları, yarış setleri imalatı (motorlu olanlar, pres döküm oyuncaklar ve plastik diğer oyuncaklar dâhil)
32.40.90Başka yerde sınıflandırılmamış oyun ve oyuncakların imalatı
 

32.50.02

Suni uzuvlar, protez ve ortopedik ürünler ile bunların parça ve aksesuarlarının imalatı (suni eklem, dişçilikle ilgili bağlantı parçaları, ortopedik ayakkabı ve korse, diş teli, tıbbi çivi, fıtık bağı vb.)
 

32.50.06

Dişçi çimentosu, dişçilik mumları, dolgu maddesi, kemik tedavisinde  kullanılan çimento, jel preparat, steril adhezyon bariyeri, dikiş malzemesi (katgüt hariç), doku yapıştırıcısı, laminarya, emilebilir hemostatik, vb. imalatı
32.50.07Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerlerinin imalatı
32.91Süpürge ve fırça imalatı
 

32.99.01

Terzi mankeni, el kalbur ve eleği, yapma çiçek, meyve ve bitkiler, şaka ve sihirbazlık benzeri eşya, koku püskürtücüleri ve mekanizmaları, tabut vb. eşyaların imalatı (gelin çiçeği dâhil)
32.99.06Peruk, takma saç, takma sakal, takma kaş vb. imalatı
 

32.99.08

Tarih verme, damga, mühür veya numara verme kaşeleri, numeratör, elle çalışan basım aletleri, kabartma etiketleri, el baskı setleri, hazır daktilo şeritleri ve ıstampaların imalatı
32.99.11Mantar can simitlerinin imalatı
32.99.13Termos ve vakumlu kapların imalatı
32.99.14Tebeşir imalatı (yazı, çizim veya terzi tebeşiri)
32.99.15Suni balmumu ile suni mumların ve müstahzar mumların imalatı
32.99.16Yazı veya çizim tahtaları imalatı
 

32.99.17

Sigara çakmakları ve diğer çakmaklar ile çabuk tutuşan (piroforik) alaşımların imalatı (çakmaklar için kap hacmi ≤ 300cm3 sıvı veya sıvılaştırılmış gaz yakıtları dâhil)
 

32.99.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar (bağırsak (ipek böceği guddesi hariç), kursak ve mesaneden mamul eşyalar dâhil, tıbbi amaçlı steril olanlar hariç)
35.21Gaz imalatı
46.71.01Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb.)
 

46.71.03

Gazlı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (LPG (bütan ve propan), tüpgaz, doğalgaz (LNG, CNG) vb. dâhil, şebeke üzerinden yapılanlar hariç)
47.30Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
49.50Boru hattı taşımacılığı
52.21.12Kara taşımacılığını destekleyici olarak gazların sıvılaştırılması
71.12.05Petrol ve doğalgaz çıkarım projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri
 

71.20.07

Bileşim ve saflık konularında teknik test ve analiz faaliyetleri (atık, yakıt, metal, mineral ve kimyasallar gibi maddelerin biyolojik ve kimyasal özellikleri ile mikrobiyoloji, biyokimya vb. ilgili alanlarda test ve analiz faaliyetleri)
71.20.08Su, hava vb. kirliliği konularında teknik test ve analiz faaliyetleri
 

71.20.09

Fiziksel özellikler konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (metal, plastik, tekstil, beton ve diğer maddelerin mukavemeti, esnekliği, iletkenliği gibi fiziksel özellikleri ile gerilim, sertlik, darbe direnci vb. test ve analiz faaliyetleri)
72.11Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
 

95.29.03

Spor araç ve gereçleri ile kamp malzemelerinin bakımı ve onarımı (kayak, sörf tahtası, paten, raket, diğer spor ve açık hava oyunlarına ait eşya ve ekipmanlar) (spor ve eğlence amaçlı silahların onarımı hariç)
05

DOKUMA, HAZIR GİYİM VE DERİ

SınıfAlt SınıfTanım
Tekstilden yapılan çuval imalatı
01.63.07Çırçırlama faaliyeti
10.12.04Kuş tüyü ve ince kuş tüyü imalatı (derileri dâhil)
13.10Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi

 

13.20Dokuma
13.30Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
13.91Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşların imalatı
13.92Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı
13.93Halı ve kilim imalatı
13.94Halat, urgan, kınnap ve ağ imalatı
13.95Dokusuz kumaşların ve dokusuz kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç
13.96Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı
13.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı
14.11Deri giyim eşyası imalatı
14.12İş giysisi imalatı
14.13Diğer dış giyim eşyaları imalatı
14.14İç giyim eşyası imalatı
14.19Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı
14.20Kürkten eşya imalatı
14.31Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) çorap imalatı
14.39Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) diğer giyim eşyası imalatı
15.11Derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması
15.12Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç)
15.20Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı
17.24.03Tekstil duvar kaplamalarının imalatı
20.60Suni veya sentetik elyaf imalatı
31.03Yatak imalatı
32.40.04İçi doldurulmuş oyuncak bebeklerin ve oyuncak hayvanların imalatı
32.99.10Ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetleri ve başlıkları ile diğer güvenlik ürünlerinin imalatı (solunum ekipmanları ve gaz maskeleri hariç)
33.19.01Tentelerin, kamp ekipmanlarının, çuvalların ve balıkçılık ağları gibi diğer hazır tekstil malzemelerinin onarımı
33.19.02Halatlar, gemi çarmık ve halatları ile yelken bezleri ve bez astarlı muşambaların onarımı
95.23Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı
95.29.02Giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarımı ve tadilatı (deri giyim eşyaları hariç)
95.29.07Deri ve deri bileşimli giyim eşyaları ile kürk giyim eşyalarının onarımı
06

AĞAÇ VE KÂĞIT

SınıfAlt SınıfTanım
Kurşun kalem imalatı
16.10Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
16.21Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı
16.22Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı
16.23Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı
16.24Ahşap konteyner imalatı
16.29Diğer ağaç ürünleri imalatı; mantardan, saz, saman ve benzeri örme malzemelerinden yapılmış ürünlerin imalatı
17.11Kâğıt hamuru imalatı
17.12Kâğıt ve mukavva imalatı
17.21Oluklu Kâğıt ve mukavva imalatı ile Kâğıt ve mukavvadan yapılan muhafazaların imalatı
17.22Kâğıttan yapılan ev eşyası, sıhhi malzemeler ve tuvalet malzemeleri imalatı
17.23Kâğıt kırtasiye ürünleri imalatı
17.24.02Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalarının imalatı (tekstil duvar kaplamaları hariç)
17.29Kâğıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı
23.99.07Amyantlı Kâğıt imalatı
25.73.06Ahşap ve diğer malzemelerden kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç)

 

31.02Mutfak mobilyalarının imalatı
31.09Diğer mobilyaların imalatı
32.20.22Diğer yaylı/telli müzik aletlerinin imalatı (saz, gitar, keman, vb.)
32.40.01Oyun Kâğıt ve kartlarının imalatı (iskambil vb.)
32.40.03Yap boz, puzzle ve benzeri ürünlerin imalatı (lego vb. dâhil)
32.40.09Oyun tahtaları (satranç, dama, dart, tavla tahtaları, okey istekası, go vb.) ve tabu, monopol vb. oyunların imalatı
95.24Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı
07

İLETİŞİM

SınıfAlt SınıfTanım
İletişim işkolunda faaliyet gösteren çağrı merkezleri
Uzun ve kısa mesafe telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (uzun ve kısa mesafe yer üstü/altı veya deniz altı telekomünikasyon iletim hatları)
42.22.05Telekomünikasyon şebeke ve ağlarının bakım ve onarımı
53.10Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri
61.10Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
61.30Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
61.90.04Telekomünikasyon uygulamalarına yönelik radar istasyonlarının işletilmesi
 

61.90.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer telekomünikasyon faaliyetleri (uydudan izleme, iletişim telemetresi vb. uzmanlık gerektiren telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması, çevrim içi internet erişimi sağlanması, VOIP sağlanması, vb.)
63.12Web portalları
08

BASIN, YAYIN VE GAZETECİLİK

SınıfAlt SınıfTanım
18.11Gazetelerin basımı
18.12Diğer matbaacılık
18.13Basım ve yayım öncesi hizmetler
18.14Ciltçilik ve ilgili hizmetler
18.20Kayıtlı medyanın çoğaltılması
32.11Madeni para basımı
58.11Kitap yayımı
58.12Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması
58.13Gazetelerin yayımlanması
58.14Dergi ve süreli yayınların yayımlanması
58.19Diğer yayıncılık faaliyetleri
58.29Diğer yazılım programlarının yayımlanması
59.20.01Müzik yayımcılığı faaliyetleri (basılı müzik notaları, elektronik formdaki müzikal besteler, müzikal ses diskleri, indirilebilir müzikler vb.)
 

59.20.02

Ses kayıt ve canlı kayıt faaliyetleri (seslerin, sözlerin ve müziğin ses kayıt stüdyosunun özel teknik ekipmanları kullanılarak kaydedilmesi ile konferans, seminer, konser vb. canlı etkinliklerde yapılan kayıt hizmetleri vb.)
59.20.06Radyo programı yapımcılık faaliyetleri
60.10Radyo yayıncılığı
60.20Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri
63.91Haber ajanslarının faaliyetleri
74.20.28Bağımsız foto muhabirlerinin faaliyetleri
90.03.11Bağımsız gazetecilerin faaliyetleri
09

BANKA, FİNANS VE SİGORTA

SınıfAlt SınıfTanım
64.11Merkez bankası faaliyetleri
64.19Diğer parasal aracılık faaliyetleri
64.30Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar
64.91Finansal kiralama
64.92.01Diğer kredi verme faaliyetleri (bankacılık sistemi dışında borç para verilmesi, uluslararası ticari finansman, mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış    kuruluşlarca

 

konut kredisi verilmesi, rehin karşılığında borç para verilmesi vb.) (ikrazatçılar hariç)
64.92.07İkrazatçıların faaliyetleri
64.92.08Tüketici finansman şirketlerinin faaliyetleri
64.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
65.11Hayat sigortası
65.12Hayat sigortası dışındaki sigortalar
65.20Reasürans
65.30Emeklilik fonları
 

66.11.02

Finansal piyasaların yönetimi (emtia sözleşmeleri borsası, menkul kıymetler borsası, hisse senedi borsası, vb. yönetimi dâhil, kamu otoriteleri tarafından yapılanlar hariç)
66.12Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri aracılığı
66.19.02İpotekli satış ile kredi simsarlığı ve danışmanlığı faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları ile esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin faaliyetleri hariç)
66.19.03Finansal danışmanlık faaliyetleri
66.19.04Menkul kıymetlerin operasyon ve takas işlemi faaliyetleri
66.19.05Yatırım bankacılığına ilişkin yardımcı faaliyetler (birleşme ve devir faaliyeti, işletme finansmanı ve risk sermayesi finansman faaliyeti, vb.)
66.19.07Yediemin faaliyetleri
 

66.19.90

Başka yerde sınıflandırılmamış finansal hizmetlere yardımcı diğer faaliyetler (finansal işlemlerin operasyonu ve takas merkezi faaliyetleri, servet yönetimi ve saklama hizmetleri, vb.)
66.21Risk ve hasar değerlemesi
66.22Sigorta acentelerinin ve aracılarının faaliyetleri
66.29Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
66.30Fon yönetimi faaliyetleri
10

TİCARET, BÜRO, EĞİTİM VE GÜZEL SANATLAR

SınıfAlt SınıfTanım
Kooperatifçilik faaliyetleri
Emniyet Genel Müdürlüğü yardımcı hizmet faaliyetleri
32.99.18Fildişi, kemik, boynuz, sedef gibi hayvansal malzemelerden oyma eşyaların imalatı
43.99.04Vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının operatörü ile birlikte kiralanması  (özel bir inşaat çeşidinde yer almayan)
45.11Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının ticareti
45.19Diğer motorlu kara taşıtlarının ticareti
45.31Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının toptan ticareti
45.32Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının perakende ticareti
45.40.02Motosikletler ve motorlu bisikletlerin belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti
45.40.03Motosikletler ve motorlu bisikletlerin parça ve aksesuarlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti
45.40.04Motosikletler ve motorlu bisikletlerin toptan ticareti
45.40.05Motosikletler ve motorlu bisikletlerin parça ve aksesuarlarının toptan ticareti
45.40.06Motosikletler, motorlu bisikletler ve bunların parça ve aksesuarlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti
 

45.40.07

Motosikletler, motorlu bisikletler ve bunların parça ve aksesuarlarının diğer perakende ticareti (uzmanlaşmamış olanlar ile internet, posta, tezgâh, pazar vb. yoluyla yapılanlar)
46.11Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların satışı ile ilgili aracılar
46.12Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar
46.13Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar
46.14Makine, sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar
46.15Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatların satışı ile ilgili aracılar
46.16Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar

 

46.17Gıda, içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar
46.18Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış aracılar
46.19Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar
46.21Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticareti
46.22Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti
46.23Canlı hayvanların toptan ticareti
46.24Ham deri, post ve deri toptan ticareti
46.31Meyve ve sebzelerin toptan ticareti
46.32Et ve et ürünlerinin toptan ticareti
46.33Süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti
46.34İçecek toptan ticareti
46.35Tütün ürünlerinin toptan ticareti
46.36Şeker, çikolata ve şekerleme toptan ticareti
46.37Kahve, çay, kakao ve baharat toptan ticareti
46.38Balık, kabuklular ve yumuşakçalar da dâhil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti
46.39Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki gıda, içecek ve tütün toptan ticareti
46.41Tekstil ürünlerinin toptan ticareti
46.42Giysi ve ayakkabı toptan ticareti
46.43Elektrikli ev aletleri toptan ticareti
46.44Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti
46.45Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti
46.46Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti
46.47Mobilya, halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti
46.48Saat ve mücevher toptan ticareti
46.49Diğer ev eşyalarının toptan ticareti
46.51Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılım toptan ticareti
46.52Elektronik ve telekomünikasyon ekipmanlarının ve parçalarının toptan ticareti
46.61Tarımsal amaçlı makine ve ekipmanlar ile aksam ve parçalarının toptan ticareti
46.62Takım Tezgâhlarının toptan ticareti
46.63Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti
46.64Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti
46.65Büro mobilyalarının toptan ticareti
46.66Diğer büro makine ve ekipmanlarının toptan ticareti
46.69Diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti
46.71.02Katı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (linyit, taş kömürü, odun kömürü, kok kömürü, yakacak odun vb.)
46.72Metallerin ve metal cevherlerinin toptan ticareti
46.73Ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti
46.74Hırdavat, sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti
46.75Kimyasal ürünlerin toptan ticareti
46.76Diğer ara ürünlerin toptan ticareti
46.77Atık ve hurda toptan ticareti
46.90Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret
47.11Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret
47.19Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret
47.21Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki meyve ve sebze perakende ticareti
47.22Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende  ticareti
47.24Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticareti
47.25Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki içeceklerin perakende ticareti
47.26Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti
47.29Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti
47.41Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılım programlarının perakende ticareti

 

47.42Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
47.43Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının perakende ticareti
47.51Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri perakende ticareti
47.52Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat, boya ve cam perakende ticareti
47.54Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
47.59Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya, aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının perakende ticareti
47.61Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti
47.62Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti
47.63Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti
47.64Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti
47.65Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti
47.71Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giyim eşyalarının perakende ticareti
47.72Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların perakende ticareti
47.73Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti
47.75Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti
47.77Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat ve mücevher perakende ticareti
47.78Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti
47.79Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende ticaret
47.81Tezgâhlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda, içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti
47.82Tezgâhlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti
47.89Tezgâhlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti
47.91Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret
47.99Mağazalar, Tezgâhlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret
49.32.02Sürücüsü ile birlikte diğer özel araç (otomobil, limuzin, vb. dâhil, minibüs, otobüs vb. hariç) kiralama faaliyeti
49.41.06Şoförü ile birlikte kamyon ve diğer motorlu yük taşıma araçlarının kiralanması
50.10.12Deniz ve kıyı sularında yolcu gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması (gezinti tekneleri dâhil)
50.20.22Uluslararası sularda ve kabotaj hattında yük taşımacılığı gemilerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması (iç sular hariç)
50.30.09İç sularda yolcu taşıma gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması
50.40.07İç sularda yük taşıma gemi ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması hizmetleri (nehir, kanal ve göllerde, vb.)
51.10.03Hava yolu yolcu taşıma araçlarının mürettebatıyla birlikte kiralanması
52.29.01Deniz yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri
52.29.02Uluslararası deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri
52.29.03Hava yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri
52.29.04Gümrük komisyoncularının faaliyetleri
52.29.06Kara yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri
52.29.07Kara yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri
52.29.09Gümrük müşavirliği
52.29.11Taşıma belgelerinin ve irsaliyelerin düzenlenmesi ve tedarik edilmesi
52.29.13Hava yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri
52.29.14Demir yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri
52.29.15Demir yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri
52.29.16Taşınan malların kasalardan, sandıklardan vb.lerinden çıkarılması, numune alınması, incelenmesi vb. faaliyetler
52.29.18Kabotaj hattı deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri

 

59.11Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri
59.12Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri
59.13Sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım faaliyetleri
59.20.03Orijinal ses kayıtlarını kullanım hakkı için lisanslama faaliyetleri
61.90.05İnternet kafelerin faaliyetleri
61.90.07Telekomünikasyon hizmeti yeniden satıcılarının faaliyetleri
62.01Bilgisayar programlama faaliyetleri
62.02Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
62.03Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
62.09Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
63.11Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler
63.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri
64.92.04Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri
66.19.06Esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatiflerinin kredi aracılık faaliyetleri
68.10Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
68.20Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
68.31Gayrimenkul acenteleri
68.32Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi
69.10Hukuk faaliyetleri
69.20Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi danışmanlığı
70.10İdare merkezi faaliyetleri
70.21Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri
70.22İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri
71.11Mimarlık faaliyetleri
 

71.12.01

Yer yüzeyinin araştırılması ve harita yapımına yönelik mühendislik faaliyetleri (teodolit, fotogrametrik ve hidrografik ölçüm yapma, topografya hizmetleri ile  yol, kadastro, topoğrafik, vb. haritaların hazırlanması)
71.12.10Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle bağlantılı olarak yapılanlar  hariç)
71.20.10Ürünlerin ruhsatlandırılması faaliyetleri (tüketim malları, motorlu kara taşıtları, uçaklar, ilaçlar vb.)
72.19Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.20Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
73.11Reklam ajanslarının faaliyetleri
73.12Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı
73.20Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri
74.10Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
74.20.22Tüketicilere yönelik fotoğrafçılık faaliyetleri (pasaport, okul, düğün vb. için vesikalık ve portre fotoğrafçılığı vb.)
74.20.25Hava ve su altı fotoğrafçılığı faaliyetleri
 

74.20.26

Reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri (reklam görselleri, broşür, gazete ilanı, katalog vb. için ticari ürünlerin, moda kıyafetlerinin, makinelerin, binaların, kişilerin, vb.nin fotoğraflarının çekilmesi)
 

74.20.27

Etkinlik fotoğrafçılığı ve etkinliklerin videoya çekilmesi faaliyetleri (düğün, mezuniyet, konferans, resepsiyon, moda gösterileri, spor ve diğer ilgi çekici olayların fotoğraflanması veya videoya çekilmesi)
 

74.20.29

Fotoğraf işleme faaliyetleri (negatiflerin tab edilmesi ve resimlerin basılması, negatiflerin veya slâytların çoğaltılması, fotografik slâytların hazırlanması, filmlerin kopyalanması vb.)
74.20.90Diğer fotoğrafçılık faaliyetleri (fotomikrografi, mikrofilm hizmetleri, fotoğrafların restorasyonu ve rötuşlama, vb.)
74.30Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri
74.90Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
77.11Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların kiralanması ve leasingi
77.12Kamyonların kiralanması ve leasingi
77.21Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.22Video kasetlerin ve disklerin kiralanması

 

77.29Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.31Tarımsal makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi
77.32Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi
77.33Büro makine ve ekipmanlarının (bilgisayarlar dâhil) kiralanması ve leasingi
77.34Suyolu taşımacılığı ekipmanının kiralanması ve leasingi
77.35Hava taşımacılığı kiralanması ve leasingi
77.39Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, ekipman ve eşyaların kiralanması ve leasingi
77.40Fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi (Telif hakkı alınmış olan çalışmalar hariç)
78.10İş bulma acentelerinin faaliyetleri
78.20Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri
78.30Diğer insan kaynaklarının sağlanması
79.11Seyahat acentesi faaliyetleri
82.11Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri
82.19Fotokopi çekme, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri
82.20Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
82.30Kongre ve ticari gösteri organizasyonu
82.91Tahsilât daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri
82.92Paketleme faaliyetleri
82.99.04Trafik müşavirliği
82.99.05Harfi harfine raporlama ve stenografi kayıt faaliyetleri
82.99.06Telefona dayalı destek faaliyetleri (telefon cevaplama ve uyandırma hizmetleri)
82.99.07Barkodlama faaliyetleri (paketleme faaliyeti dışındakiler)
82.99.08İş takipçiliği faaliyeti
 

82.99.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer iş destek hizmet faaliyetleri (borcu ödenmeyen malların geri alınması, indirim kuponu dağıtım hizmetleri, park sayacından paraların toplanması ve diğer iş destek hizmetleri)
85.10Okul öncesi eğitim
85.20İlköğretim
85.31Genel ortaöğretim
85.32Teknik ve mesleki orta öğretim
85.41Ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan eğitim
85.42Yükseköğretim
85.51Spor ve eğlence eğitimi
85.52Kültürel eğitim
85.53Sürücü kursu faaliyetleri
85.59Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim
85.60Eğitimi destekleyici faaliyetler
88.99Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri
 

90.03.09

Yazar, bestekar, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, vb. bireysel sanatçıların faaliyetleri (hakkakçılık, hattatçılık, eşya ve motif süslemeciliği (tezyinatçılık) dâhil)
90.03.12Tablo, gravür vb. sanat eserlerinin restorasyonu (müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer alan eserlerin restorasyonu dâhil)
91.01Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri
91.02Müzelerin faaliyetleri
91.03Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi
92.00.02Loto, vb. sayısal şans oyunlarına ilişkin faaliyetler (piyango biletlerinin satışı dâhil)
94.11İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri
94.12Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri
94.20Sendika faaliyetleri
94.91Dini kuruluşların faaliyetleri
94.92Siyasi kuruluşların faaliyetleri
94.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri

 

96.02Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri
96.09.01Ayakkabı boyama hizmetleri
96.09.04Genel tuvaletlerin işletilmesi faaliyeti
96.09.09Tanıştırma bürolarının ve evlendirme ajanslarının hizmetleri
96.09.15Şecere bulma faaliyetleri
 

96.09.16

Jeton ile çalışan kişisel hizmet makinelerinin işletilmesi faaliyetleri (jetonlu makinelerle vesikalık fotoğraf, emanet dolapları, tartı, tansiyon ölçümü vb. hizmetler dâhil, oyun ve kumar makineleri ile çamaşırhane hizmetleri hariç)
96.09.18Arzuhalcilerin faaliyetleri
96.09.90Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri (dövme vb.)
97.00Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri
98.10Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar
98.20Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler
99.00Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
11

ÇİMENTO, TOPRAK VE CAM

 

Sınıf

 

Alt Sınıf

 

Tanım

23.11Düz cam imalatı
23.12Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi
23.13Çukur cam imalatı
23.14Cam elyafı imalatı
23.19Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dâhil)
23.20Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı
23.31Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı
23.32Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı
23.41Seramik ev ve süs eşyaları imalatı
23.42Seramik sıhhi ürünlerin imalatı
23.43Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı
23.44Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı
23.49Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı
23.51Çimento imalatı
23.52Kireç ve alçı imalatı
23.61İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı
23.62İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı
23.63Hazır beton imalatı
23.64Toz harç imalatı
23.65Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı
23.69Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı
23.91Aşındırıcı ürünlerin imalatı
 

23.99.02

Mineral ses/ısı izolasyon malzemelerinin imalatı (cüruf yünleri, taş yünü, madeni yünler, pul pul ayrılmış vermikulit, genleştirilmiş kil, soğuk tandiş plakası, vb. ısı ve ses yalıtım malzemeleri)
23.99.04İşlenmiş mika ve mikadan ürünlerin imalatı
23.99.05Bitümlü karışımların imalatı (doğal veya suni taştan malzemeler ile bir bağlayıcı olarak bitüm, doğal asfalt veya ilgili maddelerin karıştırılmasıyla elde edilenler)
23.99.09Suni korindon imalatı
23.99.90Diğer metal dışı minerallerden (turbadan, grafitten, vb. monte edilmemiş) ürünlerin imalatı (karbon elyafı dâhil, elektrik amaçlı olanlar hariç)
32.99.03Pipo, sigara ağızlıkları, Oltu veya lüle taşından tespih vb. imalatı
12

METAL

SınıfAlt SınıfTanım
 

23.99.03

İşlenmiş asbest (amyant) lifleri, asbest ve magnezyum karbonat esaslı karışımlar, bu karışımlardan veya asbestten yapılan ürünler, fren, debriyaj ve benzerleri için monte edilmemiş sürtünme malzemeleri (fren balatası vb.) imalatı
24.10Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı

 

24.20Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
24.31Barların soğuk çekilmesi
24.32Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi
24.33Soğuk şekillendirme veya katlama
24.34Tellerin soğuk çekilmesi
24.41Değerli metal üretimi
24.42Alüminyum üretimi
24.43Kurşun, çinko ve kalay üretimi
24.44Bakır üretimi
24.45Demir dışı diğer metallerin üretimi
24.51Demir döküm
24.52Çelik dökümü
24.53Hafif metallerin dökümü
24.54Diğer demir dışı metallerin dökümü
25.11Metal yapı ve yapı parçaları imalatı
25.12Metalden kapı ve pencere imalatı
25.21Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç) ve sıcak su kazanları (boylerleri) imalatı
25.29Metalden diğer tank, rezervuar ve konteynerler imalatı
25.30Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç
25.40Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
25.50Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi
25.61Metallerin işlenmesi ve kaplanması
25.62Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi
25.71Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatı
25.72Kilit ve menteşe imalatı
25.73.02El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları, mengeneler, kıskaçlar, sıkıştırma anahtarları vb. imalatı
25.73.03Metalden kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç)
25.73.04Kuyumculuk aletleri ve parçalarının imalatı (pense, keski, çekiç vb. aletler)
25.91Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı
25.92Metalden hafif paketleme malzemeleri imalatı
25.93Tel ürünleri, zincir ve yayların imalatı
25.94Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı
25.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı
26.11Elektronik bileşenlerin imalatı
26.12Yüklü elektronik kart imalatı
26.20Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
26.30İletişim ekipmanlarının imalatı
26.40Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
26.51Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı
26.52Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı
26.60Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
26.70Optik aletlerin ve fotografik ekipmanların imalatı
27.11Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı
27.12Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı
27.31Fiber optik kabloların imalatı
27.32Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı
27.40Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı
27.51Elektrikli ev aletlerinin imalatı
27.52Elektriksiz ev aletlerinin imalatı
27.90Diğer elektrikli ekipmanların imalatı
28.11Motor ve türbin imalatı (hava taşıtı, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç)
28.12Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı
28.13Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı
28.14Diğer musluk ve valf/vana imalatı

 

28.15Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı
28.21Fırın, ocak (sanayi ocakları) ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı
28.22Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı
28.23Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç)
28.24Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı
28.25Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç
28.29Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı
28.30Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı
28.41Metal işleme makinelerinin imalatı
28.49Diğer takım Tezgâhlarının imalatı
28.91Metalürji makineleri imalatı
28.92Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı
28.93Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı
28.94Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.95Kâğıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.96Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
28.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
29.10Motorlu kara taşıtlarının imalatı
29.20Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
29.31Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımların imalatı
29.32Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
30.20.03Raylı sistem taşıtları için koltuk imalatı
 

30.20.04

Mekanik veya elektromekanik sinyalizasyon, emniyet veya trafik kontrol cihazları ve bunların parçalarının imalatı (demir yolu, tramvay hatları, kara yolları, dâhili su yolları, park yerleri, liman tesisleri veya hava alanları için olanlar)
30.30Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
30.40Askeri savaş araçlarının imalatı
30.91Motosiklet imalatı
30.92Bisiklet ve engelli aracı imalatı
30.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı
31.01Büro ve mağaza mobilyaları imalatı
32.12Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı
32.13İmitasyon (taklit) takılar ve ilgili eşyaların imalatı
 

32.20.21

Elektronik müzik aletleri veya klavyeli çalgıların imalatı (elektrik gücüyle ses üreten veya sesi güçlendirilen enstrümanlar) (dijital piyano, sintizayzır, elektrogitar, vb.)
32.20.23Ağızları huni gibi genişleyen neviden olan boru esaslı müzik aletleri ile diğer üflemeli müzik aletlerinin imalatı (saksafon, flüt, trombon, borazan, vb.)
32.20.24Vurmalı çalgıların imalatı (trampet, davul, ksilofon, zil, kas vs.)
32.20.25Piyanolar ve diğer klavyeli yaylı/telli çalgıların imalatı
32.20.26Borulu ve klavyeli orglar, armonyumlar, akordiyonlar, ağız mızıkaları (armonikalar), tulum vb. çalgıların imalatı
32.20.27Müzik kutuları, orkestriyonlar, laternalar, çıngıraklar vb. imalatı
 

32.20.28

Metronomlar, akort çatalları (diyapazonlar) ve akort düdükleri, müzik kutuları için mekanizmalar, müzik aleti telleri ile müzik aletlerinin parça ve aksesuarlarının imalatı
32.20.90Başka yerde sınıflandırılmamış diğer müzik aletlerinin imalatı
 

32.30.17

Kar kayakları, kayak ayakkabıları, kayak botları, kayak batonları, buz patenleri ve tekerlekli patenler ile su kayağı araçları, sörf tahtaları, rüzgar sörfleri vb. ekipmanlar ile bunların parçalarının imalatı
 

32.30.18

Jimnastik ve atletizm eşyaları ile form tutma salonlarına ait eşya ve ekipmanların imalatı (atlama beygiri, dambıl ve halterler, kürek çekme ve bisiklete binme aletleri, ciritler, çekiçler; boks çalışma topları, boks veya güreş için ringler vb.)
 

32.40.02

Bozuk para veya jetonla çalışan oyun makineleri ile bilardo için kullanılan eşya ve aksesuarların imalatı (rulet vb. oyun makineleri ile bilardo masa ve istekaları, isteka dayanakları, bilardo topları, tebeşirleri, toplu veya sürgülü puan sayaçları vb.)
32.40.06Lunapark, masa ve salon oyunları için gereçlerin imalatı

 

32.50.03Dişçilikte kullanılan araç-gereç ve cihazların imalatı (dişçi aeratörleri dâhil) (şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerleri hariç)
 

32.50.04

Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlikle ilgili mobilyaların, berber koltukları ve benzeri sandalyeler ile bunların parçalarının imalatı (ameliyat ve tetkik masası, ayarlanabilir hastane yatağı, dişçi koltuğu, vb.) (X ışını masa ve koltukları hariç)
32.50.08Göz tedavisi ile ilgili cerrahi, tanı, test ve benzeri aletlerin imalatı (korneaya ait yuvarlak testereler, oftalmoskop, retinoskop, keratometreler, vb.)
 

32.50.09

Mekano terapi cihazları, masaj aletleri, psikolojik eğilim-testi aletleri (tamamen hareketsiz mekano terapi cihazları hariç), ozon terapi, oksijen terapi, aerosol terapi ve solunum cihazları imalatı
32.50.10Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletlerinin imalatı
 

32.50.11

Tansiyon aletleri, tansiyometreler, osilometreler, tıbbi endoskoplar, klinik veya veterinerlik termometreleri, böbrek diyaliz cihazları, transfüzyon cihazları (kan depolama için özel cam şişeler hariç) imalatı
32.50.12Anestezi cihaz ve aletleri, diyatermik cihazlar (ultrasonikler dâhil), ultrasonik litotripsi aletleri ve laboratuvarlarda kullanılan santrifüjlerin imalatı
32.50.90Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan bys. diğer araç ve gereçlerin imalatı
32.99.02Kot vb. baskı düğmeleri, çıtçıtlar, düğmeler, fermuarlar vb. imalatı (düğme formları ve fermuar parçaları dâhil)
32.99.07Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, baston ve koltuklu baston, koltuk değneği vb. imalatı (parçaları dâhil)
32.99.09Koruyucu amaçlı solunum ekipmanları ve gaz maskelerinin imalatı (tedavi edici olanlar hariç)
33.11Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı
33.12Makinelerin onarımı
33.13Elektronik veya optik ekipmanların onarımı
33.14Elektrikli ekipmanların onarımı
33.17.90Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı (at arabaları ve dört tekerlekli yük arabalarının bakım ve onarımı dâhil)
33.20Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu
 

38.31.02

Hurdaların geri kazanım amacıyla parçalara ayrılması (otomobil, bilgisayar, televizyon vb. donanımlar) (gemiler ve yüzer yapılar ile satmak için kullanılabilir parçalar oluşturmak amacıyla sökme hariç)
38.32.01Tasnif edilmiş metal atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması
43.29.01Asansörlerin, yürüyen merdivenlerin, yürüyen yolların, otomatik ve döner kapıların bakım ve onarımı dâhil kurulum işleri
43.29.05Parmaklık ve korkuluk tesisatı işleri (metal yangın merdivenlerinin kurulumu dâhil)
45.20Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
45.40.01Motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarım hizmetleri
71.12.08Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (haddehaneler, farineriler, ulaşım araçları, sanayi makineleri, vb.)
 

71.20.12

Entegre mekanik ve elektrik sistemleri konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (mekanik ve elektrik bileşenli makine, motor, otomobil, alet, cihaz, iletişim ekipmanı vb. ekipmanların test ve analiz faaliyetleri)
95.11Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı
95.12İletişim araç ve gereçlerinin onarımı
95.21Tüketici elektroniği ürünlerinin onarımı
95.22Evde kullanılan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin onarımı
95.25Saatlerin ve mücevherlerin onarımı
95.29.04Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri
95.29.05Bisiklet onarımı
13

İNŞAAT

SınıfAlt SınıfTanım
38.11.02İnşaat ve yıkım atıklarının, çalı, çırpı, moloz gibi enkazların toplanması ve kaldırılması
41.10İnşaat projelerinin geliştirilmesi
41.20İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
42.12Demir yolları ve metroların inşaatı

 

 

42.21.01

Akışkanlar için uzun mesafe boru hatlarının inşaatı (petrol ürünleri ve gaz taşımacılığı ile su ve diğer ürünlerin taşımacılığına yönelik karada ve deniz altında uzun mesafe boru hattı)
42.21.03Ana su şebekeleri ve su hatları ile su arıtma tesisleri, kanalizasyon bertaraf tesisleri ve pompa istasyonları inşaatı (sulama sistemleri (kanallar) dâhil)
 

42.21.05

Akışkanlar için kısa mesafe (yerel) boru hatlarının inşaatı (petrol ürünleri ve gaz taşımacılığı ile su, kanalizasyon, sıcak su, buhar ve diğer ürünlerin taşımacılığına yönelik kısa mesafe boru hattı
42.22.02Enerji santralleri inşaatı (hidroelektrik santrali, termik santral, nükleer enerji üretim santralleri vb.)
 

42.91.01

Kıyı ve liman inşaatları ve ilgili hidromekanik yapıların inşaatı (su yolları, liman ve yat limanları, kıyı düzenlemeleri, iskele ve rıhtımlar, dalgakıranlar, kanallar vb. yapılar)
42.91.03Tersane, dok ve kanal havuzu inşaatı (gemi inşaatı ve tamiri için)
42.91.04Baraj ve bentlerin inşaatı
42.99Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
43.11Yıkım
43.12Şantiyenin hazırlanması
43.21Elektrik tesisatı
43.22Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı
43.29.03Isı, ses veya titreşim yalıtımı ile diğer inşaat tesisatı işleri (mantolama ve vakumlu temizleme sistemlerinin kurulumu dâhil)
43.31Sıva işleri
43.32Doğrama tesisatı
43.33Yer ve duvar kaplama
43.34Boya ve cam işleri
43.39İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler
43.91Çatı işleri
 

43.99.01

Yapısal çelik bileşenlerin kurulması işleri (bina, köprü, gezer vinç veya elektrik iletim kulesi gibi diğer yapılar için prefabrik yapısal çelik bileşenlerin kurulması vb.)
43.99.03Açık yüzme havuzlarının inşaatı
43.99.05İnşaatlarda beton işleri (kalıp içerisine beton dökülmesi vb.)
43.99.06Duvarcılık ve tuğla örme işleri
43.99.07İnşaat iskelesi ve çalışma platformunu kurma ve sökme işleri
43.99.08Su yalıtım işleri (düz çatı ve teraslardaki su yalıtım işleri, inşaat ve diğer yer altı yapıların dış cephesindeki su yalıtım işleri, nem yalıtımı vb.)
43.99.10Baca ve sanayi fırınlarının inşaatı ve kurulması (fırınlar için yanma odasına ateş tuğlası döşenmesi işleri dâhil)
43.99.11İnşaat amaçlı kazık çakma ve temel inşaatı işleri (forekazık çakma dâhil)
43.99.12Yapıların dış cepheleri için buharlı temizleme, kum püskürtme ve benzeri uzmanlaşmış inşaat faaliyetleri
43.99.13İnşaat demirciliği (inşaat demirinin bükülmesi ve bağlanması)
 

43.99.14

Prefabrik yapıların montajı ve kurulması (prefabrik binalar hariç her çeşit prefabrik sokak düzeneklerinin (otobüs durağı, telefon kulübesi, bank vb.) kurulumu vb.)
43.99.15Başka yerde sınıflandırılmamış diğer uzmanlaşmış inşaat işleri (şömine, barbekü dâhil)
71.12.03Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri
 

71.12.06

Ulaştırma projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (karayolu, köprü, tünel, demir yolları, havaalanı, petrol ve gaz taşımacılık projeleri, liman vb.)
71.12.11Yapı denetim kuruluşları (a sınıfı)
71.12.12Yapı denetim kuruluşları (b sınıfı)
71.12.13Yapı denetim kuruluşları (c sınıfı)
14

ENERJİ

SınıfAlt SınıfTanım
Devlet Su İşleri
Uzun ve kısa mesafe elektrik (iletişim) hatlarının inşaatı (uzun ve kısa mesafe yer üstü/altı veya deniz altı elektrik iletim hatları)

 

35.11Elektrik enerjisi üretimi
35.12Elektrik enerjisinin iletimi
35.13Elektrik enerjisinin dağıtımı
35.14Elektrik enerjisinin ticareti
35.22Ana şebeke üzerinden gaz yakıtlarının dağıtımı
35.23Ana şebeke üzerinden gaz ticareti
35.30Buhar ve iklimlendirme temini
36.00.02Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
36.00.03Su sayaçlarının bakım onarımı
42.21.02Su kuyusu açma ve septik sistem kurulum faaliyetleri (kuyu, artezyen vb.)
43.13Test sondajı ve delme
 

71.12.07

Su, kanalizasyon ve drenaj projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (içme suyu dağıtım sistemleri, pompa istasyonları, yağmur suyu yönetim sistemleri, atık suların toplanması vb. projeler)
 

71.12.09

Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler)
82.99.02Elektrik, gaz, su ve ısınma sayaçlarını okuma ve faturalama faaliyetleri
15

TAŞIMACILIK

SınıfAlt SınıfTanım
Ray açıklığı ne olursa olsun, ray üzerinde çalışan araçlarla yapılan şehir içi ve şehir dışı yolcu, yük taşımacılığı işleri (belediyeler veya bağlı şirketleri ve bağlı şirketler tarafından kurulan şirketler eliyle yapılan hafif ve ağır raylı taşımacılık işleri dahil) ile bu sistemlerin inşaat dışında yol imali, çeken- çekilen araç imalatı, bakımı ve onarımı işleri ile travers imalatı işleri ve bu sistemlerin işletildiği istasyon, gar, ambar duraklarında yapılan işler ile bakımlarının yapıldığı işyerleri işleri
49.10Demir yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı
49.20Demir yolu ile yük taşımacılığı
49.39Başka yerde sınıflandırılmamış kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı
49.41.01Karayolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
49.41.02Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
49.41.03Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
49.41.05Kara yolu ile canlı hayvan taşımacılığı (çiftlik hayvanları, kümes hayvanları, vahşi hayvanlar vb.)
49.41.07Karayolu ile insan veya hayvan tarafından çekilen taşıtlarla yük taşımacılığı (tornet, at arabası vb. ile yük taşımacılığı)
49.41.08Kara yolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.)
49.41.09Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.)
49.41.10Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.)
49.41.90Kara yolu ile çeşitli taşıma türüne uygun konteyner ve diğer yük taşımacılığı hizmetleri (evden eve nakliyat, vb. hariç)
49.42Ev ve iş yerlerine verilen taşımacılık hizmetleri
51.10.01Hava yolu yolcu taşımacılığı (tarifeli olanlar)
51.10.02Hava yolu yolcu taşımacılığı (turistik ve gezi amaçlı olanlar ile tarifesiz olanlar) (hava taksi taşımacılığı dâhil)
51.21Hava yolu ile yük taşımacılığı
52.21.04Kara yolu taşımacılığı ile ilgili özel ve ticari araçlar için çekme ve yol yardımı faaliyetleri
 

52.21.05

Demir yolu taşımacılığını destekleyici faaliyetler (demir yolu çekme ve itme hizmetleri, manevra ve makas değiştirme hizmetleri, demir yolu terminal hizmetleri vb. dâhil, emanetçilik hariç)
52.21.06Kara taşımacılığına yönelik emanet büroları işletmeciliği (demir yollarında yapılanlar dâhil)

 

52.21.07Otopark ve garaj işletmeciliği (bisiklet parkları ve karavanların kışın saklanması dâhil)
52.21.08Otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği
52.21.09Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs terminal hizmetleri
52.21.10Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs, minibüs ve taksi duraklarının işletilmesi (otobüs terminal hizmetleri hariç)
52.21.13Yolcu taşımacılığı kooperatiflerinin faaliyetleri
52.21.90Kara taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler (kamyon terminal işletmeciliği dâhil)
52.23Hava yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
52.24.09Hava yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri
52.24.10Kara yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri
52.24.11Demir yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri
52.29.05Kantar hizmetleri (yüklü araçların tartılması, vb.)
 

52.29.90

Başka yerde sınıflandırılmamış taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler (grup sevkiyatının organizasyonu, malların taşınması sırasında korunması için geçici olarak kasalara vb. yerleştirilmesi, yüklerin birleştirilmesi, gruplanması ve parçalara ayrılması, vb. dâhil)
53.20Diğer posta ve kurye faaliyetleri
 

71.20.05

Kara yolu taşıma araçlarının teknik muayene faaliyetleri (otomobil, motosiklet, otobüs, pikap, kamyon ve diğer kara yolu araçlarının periyodik teknik muayene hizmetleri)
96.09.05Hamallık hizmetleri
16

GEMİ YAPIMI VE DENİZ TAŞIMACILIĞI, ARDİYE VE ANTREPOCULUK

SınıfAlt SınıfTanım
30.11Gemilerin ve yüzen yapıların inşası
30.12Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı
33.15Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı
38.31.01Gemi ve yüzer yapıların hurdalarının materyallerinin geri kazanımı amacıyla parçalara ayrılması (sökülmesi)
 

50.10.13

Kıyı sularında yolcuların feribotlarla, kruvaziyer gemilerle ve teknelerle taşınması (deniz otobüsleri işletmeciliği dâhil, uluslararası denizler ile göl ve nehirlerde yapılanlar hariç)
50.10.14Deniz ve kıyı sularında yat işletmeciliği
50.10.15Deniz ve kıyı sularında gezi veya tur bot ve teknelerinin işletilmesi (yat işletmeciliği hariç)
50.10.16Uluslararası denizlerde yolcuların gemilerle taşınması
50.10.90Deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı (deniz taksi vb. dâhil)
50.20.17Uluslararası sularda ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç)
50.20.18Uluslararası sularda dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç)
50.20.19Uluslararası sularda ve kabotaj hattında çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların, petrol kulelerinin vb.nin taşınması) (iç sular hariç)
50.20.20Uluslararası sularda frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş malların taşınması
50.20.21Uluslararası sularda çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması
50.20.23Uluslararası sularda diğer dökme sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması hariç)
50.20.24Uluslararası sularda gazların tanker gemilerle taşınması
50.20.25Kabotaj hattında ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç) (iç sular hariç)
50.20.26Kabotaj hattında dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç) (iç sular hariç)
50.20.27Kabotaj hattında frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş malların taşınması (iç sular hariç)
50.20.28Kabotaj hattında çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması (iç sular hariç)
50.20.29Kabotaj hattında diğer sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması hariç) (iç sular hariç)
50.20.30Kabotaj hattında gazların tanker gemilerle taşınması (iç sular hariç)

 

50.20.90Uluslararası sularda yapılan diğer yük taşımacılığı
50.20.91Kabotaj hattında yapılan diğer yük taşımacılığı (iç sular hariç)
50.30.08İç sularda yolcu taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.) (gezinti amaçlı olanlar dâhil)
50.40.05İç sularda yük taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.)
50.40.08İç sularda çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların, şamandıraların  vb.nin taşınması) (nehir, kanal ve göllerde, vb.)
52.10Depolama ve ambarlama
52.22Su yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
52.24.08Su yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri (konteyner yükleme boşaltma hizmetleri dâhil)
17

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

SınıfAlt SınıfTanım
32.50.13Diş laboratuvarlarının faaliyetleri (protez diş, metal kuron, vb. imalatı)
75.00Veterinerlik hizmetleri
86.10Hastane hizmetleri
86.21Genel hekimlik uygulama faaliyetleri
86.22Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri
86.23Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri
86.90İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler
87.10Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri
87.20Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri
87.30Yaşlılara ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri
87.90Diğer yatılı bakım faaliyetleri
88.10Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
96.09.14Ev hayvanları bakım hizmetleri (ev hayvanlarına verilen besleme, bakım, barındırma, kuaförlük, eğitim, vb. hizmetler)
18

KONAKLAMA VE EĞLENCE İŞLERİ

SınıfAlt SınıfTanım
55.10Oteller ve benzeri konaklama yerleri
55.20Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri
55.30Kamp alanlarının motorlu karavan ve karavan tipi treyler (römork) park hizmetleri
55.90Diğer konaklama yerleri
56.10Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
56.21Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri
56.29.01Kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.)
56.30İçecek sunum hizmetleri
59.14Sinema filmi gösterim faaliyetleri
79.12Tur operatörü faaliyetleri
79.90Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
90.01Gösteri sanatları
90.02Gösteri sanatlarını destekleyici faaliyetler
90.04Sanat tesislerinin işletilmesi
93.11Spor tesislerinin işletilmesi
93.12Spor kulüplerinin faaliyetleri
93.13Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları
93.19Diğer spor faaliyetleri
93.21Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri
93.29Diğer eğlence ve dinlence faaliyetleri
96.09.02Nikâh salonlarının hizmetleri
96.09.03Fal, astroloji ve spiritualist hizmetleri
96.09.07Kendi hesabına çalışan valelerin hizmetleri
96.09.08Eskort ve refakat hizmetleri (güvenlik hizmetleri hariç)
96.09.10Kendi hesabına çalışan yamak, garson, vb. hizmet sunanların faaliyetleri

 

19

SAVUNMA VE GÜVENLİK

SınıfAlt SınıfTanım
Milli Savunma, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilgili her türlü askeri işyerleri (uluslararası ve yabancı askeri işyerleri dâhil) subay, astsubay kulüpleri, gazinoları ve otelleri, orduevleri, askeri hastaneler, okullar, askeri basımevleri ve Milli Savunma Bakanlığınca işletilen diğer işyerlerinde yapılan işler.
80.10Özel güvenlik faaliyetleri
80.20Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
20

GENEL İŞLER

SınıfAlt SınıfTanım
Belediye hizmetleri
37.00Kanalizasyon
38.11.01Tehlikesiz atıkların toplanması (çöpler, geri dönüştürülebilir maddeler, tekstil atıkları, vb.) (inşaat ve yıkım atıkları, çalı, çırpı, moloz gibi enkazlar hariç)
38.11.03Tehlikesiz atık transfer istasyonlarının işletilmesi
38.12Tehlikeli atıkların toplanması
38.21Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
38.22Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
38.32.02Tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması
39.00İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
49.31.05Belediye otobüsü ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (belediyenin sağladığı havaalanı otobüsü dâhil)
81.10Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri
81.21Binaların genel temizliği
81.22Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri
81.29Diğer temizlik faaliyetleri
81.30Çevre düzenlemesi ve bakımı faaliyetleri
84.25.01İtfaiye hizmetleri (hava taşıtlarıyla yapılanlar ile orman yangınlarıyla mücadele ve koruma faaliyetleri hariç)
96.03Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler

 

 

NOT: Bu listede yer alan sınıf ve alt sınıf numaraları ve tanımları NACE (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes-Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) Rev.2 –Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının Yönetmeliğin hazırlandığı tarihte kullanılan güncel yayınına göre belirlenmiştir.

İş kolları listesi

Cevap