Meslek hastalıklarını önleme konusunda işverenin yükümlülükleri nelerdir?

meslek 1493703636 300x300 - Meslek hastalıklarını önleme konusunda işverenin yükümlülükleri nelerdir?

Meslek hastalıklarını önleme

Meslek hastalıklarını önleme konusunda işverenin yükümlülükleri nelerdir?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 21. maddesinde İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu belirtilmiştir.

Konu ile ilgili kanun maddesini aşağıda bulabilirsiniz.

İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu

MADDE 21

İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya d8hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.

İş kazasının, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sürede işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir.

Çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen işlerde, böyle bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılan sigortalının, bu işe girmeden önce var olduğu tespit edilen veya bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı nedeniyle, Kurumca sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneği işverene ödettirilir.

İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücû edilir.

İlginizi çekebilir..  İş sağlığı ve iş güvenliği sertifikası

İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık; kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile kamu idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmiş ise, bu fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan gelirler için kurumuna veya ilgililere rücû edilmez. Ayrıca, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde, bu Kanun uyarınca hak sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler için, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya iş kazası sonucu ölen kusurlu sigortalının hak sahiplerine, Kurumca rücû edilmez.

 

Meslek hastalığını önlemede işverenin yükümlülükleri nelerdir?

  • İşe giriş ve gerekli ise “Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu” için gerekli muayeneler yapılmadan işçi çalıştırılmamalıdır.
  • İşyerinde ortam risklerinin değerlendirilerek, gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.
  • İşyeri ortamında gerekli hijyen koşulları sağlanmalıdır.
  • İşçilerin yapılacak iş ve ortam risklerinden korunmak için eğitimini sağlamalıdır.
  • İşçilere düzenli kişisel koruyucu donanımların temini ve kullanılmasının sağlanmasından

sorumludur.

Bu nedenlerden ötürü iş yerlerinde;

  • Periyodik muayeneler zamanında yaptırılmalıdır.
  • İşyeri Hekimi, Sigorta Müfettişi, İSGÜM ve Meslek Hastalıkları Hastaneleri görevlilerinin uyarı ve tavsiyeleri yerine getirilmelidir.
  • İstirahat ve işyeri değişikliği kararları derhal uygulanmalıdır.
  • İşyeri ortamında temiz hava sirkülâsyonu sağlanmalıdır.
  • İşlem sırasında ortaya çıkan zararlılar uygun yollarla uzaklaştırılmalıdır.
Meslek hastalıklarını önleme konusunda işverenin yükümlülükleri nelerdir?

 

Cevap

*