İşyeri tescil işlemleri

İşyeri tescil işlemleri

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 4. maddesinin birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştıran bir  iş yerini devir alan ya da bu nitelikte iş yeri kendisine intikal eden  işverenlerin, örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmelik ekinde bulunan iş yeri bildirgesini, en geç sigortalı  çalıştırmaya başladıkları tarihte E-sigorta ile Kuruma  vermeleri gerekmektedir.

 

İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere: Ceza Tutarı
— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için aylık asgari ücretin üç katı tutarında (*)6.088,50
— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için aylık asgari ücretin iki katı tutarında (*)4.059,00
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücret tutarında(*)2.029,50

 

İş yeri bildirgesinin, adi posta veya kargo yolu ile gönderilmesi ya da Kuruma doğrudan verilmesi halinde, bildirgenin Kurumun evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi şeklinde gönderilmesi halinde, postaya verildiği tarih; E-sigorta kanalıyla gönderilmesi halinde ise İnternet kanalıyla gönderilmesi sırasında onaylama işleminin yapıldığı tarih,  Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilecektir.

İş yeri bildirgesi basvuru form örneği için lütfen TIKLAYINIZ

Aynı işverenin, birden fazla iş yeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal etmesi halinde her iş yeri için ayrı iş yeri bildirgesi düzenlenir.

İşyeri bildirgesini elektronik ortamda verilmesi

Kağıt ortamında ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmekte olan iş yeri bildirgeleri isteğe bağlı olarak Türkiye genelinde elektronik ortamda da verilebilmektedir.

İşyeri bildirgelerinin E-Sigorta kanalıyla gönderilebilmesi için öncelikle bildirgeyi düzenleyecek kişiye ilişkin T.C. kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olduğu il ve doğum yılı bilgilerinin sisteme girilmesi gerekmektedir.

işyeri tescil uygulaması - İşyeri tescil işlemleri

işyeri tescil uygulaması

 

İlginizi çekebilir..  Yabancıların çalışma izinleri ile ilgili merak edilenler

Bildirgeyi düzenleyecek olan kişiye ilişkin bilgilerin sisteme girilmesinin ardından, işverenin tüzel kişilik koduna bakılarak,

  • Gerçek kişi,
  • Kamu tüzel kişisi,
  • Özel hukuk tüzel kişisi,
  • Adi ortaklık,
  • Apartman yöneticiliği, olarak beş farklı şekilde iş yeri bildirgesi düzenlenebilecektir.
işyeri tescil uygulaması1 1024x423 - İşyeri tescil işlemleri

işyeri tescil uygulaması

 

İş yeri bildirgelerinin düzenlenmesi sırasında, gerçek kişi işverenlerin T.C. kimlik numarasının, tüzel kişi işverenlerin ise vergi kimlik numarasının sisteme girilmesi zorunludur.

İş yeri bildirgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesinin ardından iş yeri bildirgesi ilgili sosyal güvenlik merkezine elektronik ortamda intikal ettirilecek olmakla birlikte, tescil edilecek iş yeri için Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte 7 iş günü içinde ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilecektir.

İş yeri bildirgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na E-Sigorta kanalıyla gönderilmesinin ardından, Yönetmelikte yer alan belgelerle birlikte ilgili sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunulması halinde, ilgili sosyal güvenlik merkezince gerekli kontroller yapıldıktan sonra iş yeri tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.
İş yeri bildirgesi ile beyan edilmesi gerekilen evraklar nelerdir?

İşverenler, iş yeri bildirgesi ile birlikte verilmesi gereken,

  • Daimi mahiyetteki iş yerlerinde iş yerinin adresini gösterir yerleşim  belgesini,
  • Gerçek kişi işverenler bakımından kendilerinin tüzel kişiler için ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini, bir ay içinde Kuruma, elden vermekle veya posta yoluyla göndereceklerdir. İmza sirkülerini Kuruma vermesi gereken kişilerin, Üniteye bizzat müracaat ederek kimliklerinin tespitiyle birlikte imza beyanlarının alınmasını sağlamaları halinde, istenilen imza sirküleri artık istenilmez. İşverenden iş alan alt işverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, iş yeri bildirgesi hariç imza sirkülerini ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini, Kuruma elden veya posta yoluyla ya da elektronik ortamda göndereceklerdir

Yerleşim belgesi ve imza sirkülerinin dışında ;

İlginizi çekebilir..  İş kazası hakkında merak edilenler

Tüzel kişiler; Hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesini,

Adi ortaklıklar; Noter onaylı ortaklık sözleşmesini,

İhale konusu işlerde, İşin sözleşmesinin veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısını

İnşaat iş yerlerinde; Yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesini,

İş yerinin tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde iş yerini çevresine alan Kurumun ilgili ünitesine vereceklerdir. Bahse konu belgelerden ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınanlar ayrıca Kurum tarafından istenilmeyecektir.

 

İşyeri tescil işlemleri

Cevap

*