4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları 2019

4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2019

2019 yılında işverenlere uygulanacak olan 4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezalarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Excel formatını indirmek için TIKLAYINIZ.

 

4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2019
Yükümlülük MaddesiCeza MaddesiCezayı Gerektiren FiilCeza Miktarı
398İşyerini muvazaalı olarak bildirmek26.027,00
599/1-aİşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak219,00
799/1-bMadde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak366,00
7/2 (f) bendi99/27. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak1.464,00
899/1-cİş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek219,00
1499/1-cÇağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak219,00
2899/1 dİşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak219,00
29100Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)857,00
30101Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak3.250,00
32102 / aÜcret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek236,00
32102 / aÜcret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek236,00
37102 / bÜcret hesap pusulası düzenlememek857,00
38102 / bYasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek857,00
39102 / aAsgari ücreti ödememek veya eksik ödemek236,00
41102 / CFazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.416,00
52102 / bYüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek857,00
56103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,416,00
57103İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek416,00
59103Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek416,00
60103Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak416,00
63104Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak2.292,00
64104Telafi çalışması usullerine uymamak416,00
68104Ara dinlenmesini uygulamamak2.292,00
69104İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek2.292,00
71104Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak2.292,00
72104Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak2.292,00
73104Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek2.292,00
74104Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek2.292,00
75104İşçi Özlük dosyasını düzenlememek2.292,00
76104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek2.292,00
92/2107/1-aÇağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.20.822,00
96/1107/1-aİfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak20.822,00
107/2İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.20.822,00
4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2019

 

4857 Sayılı İş Kanunu ( Maddeler halinde )

 

 

Soru

Cevap