4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2018

4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2018

2018 İş Kanunu İPC

4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2018
Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı
3 98 Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı. 21.036
5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için. 167
7 99/a Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için. 167
8 99/b Çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için. 167
14 99/b Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için. 167
28 99/c İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için. 167
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için. 693
30 101 İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için. 2.627
30 101 İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için. 2.627
32 102/a Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için. 191
39 102/a Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için. 191
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi,
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi. 693
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi. 693
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için. 337
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için. 337
57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için. 337
59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için. 337
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için. 337
63 104 Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. 1.853
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için. 337
68 104 Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi. 1.853
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek. 1.853
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak. 1.853
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak. 1.853
73 104 Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak. 1.853
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek. 1.853
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek. 1.853
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. 1.853
90 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.) 21.036
92 107 İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek. 16.829
96/1 107 İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak. 16.829
96/2 107 İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları. 16.829
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek. 16.829
Not:– Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.– 2018 yılı için yeniden değerleme oranı 14,47 olarak belirlenmiştir.– Yukarıda belirtilen idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce uygulanır.

 

4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2018

Cevap

*