4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2018

4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2018

2018 İş Kanunu İPC

4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2018
Yükümlülük MaddesiCeza MaddesiCezayı Gerektiren FiilCeza Miktarı
398Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı.21.036
599/aİşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için.167
799/aGeçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için.167
899/bÇalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için.167
1499/bÇağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için.167
2899/cİşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için.167
29100Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için.693
30101İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için.2.627
30101İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için.2.627
32102/aÜcretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için.191
39102/aAsgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için.191
37102/bÜcret hesap pusulası düzenlenmemesi,
38102/bYasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi.693
52102/bYüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi.693
41102/cFazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için.337
56103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için.337
57103Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için.337
59103İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için.337
60103İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için.337
63104Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.1.853
64104Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için.337
68104Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi.1.853
69104İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek.1.853
71104Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak.1.853
7210418 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak.1.853
73104Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak.1.853
74104Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek.1.853
75104İşçi özlük dosyalarını düzenlememek.1.853
76104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.1.853
90106İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)21.036
92107İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek.16.829
96/1107İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak.16.829
96/2107İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları.16.829
107/2107/2İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek.16.829
Not:– Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.– 2018 yılı için yeniden değerleme oranı 14,47 olarak belirlenmiştir.– Yukarıda belirtilen idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce uygulanır.

 

4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2018
İlginizi çekebilir..  APHB ve istirahat süresince çalışmamıştır kutucuğu

Cevap

*