noyorumlar

2017 yılında iş kanununa göre uygulanacak idari para cezaları

2017 yılında 4857 Sayılı İş Kanunu‘na göre uygulanacak idari para cezaları

Yükümlülük MaddesiCeza MaddesiCezayı Gerektiren FiilCeza Miktarı
398Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı.18.377,00 TL
599/aİşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için.146,00 TL
799/aGeçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için.146,00 TL
899/bÇalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için.146,00 TL
1499/bÇağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için.146,00 TL
2899/cİşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için.146,00 TL
29100Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için.606,00 TL
30101İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için.2.295,00 TL
30101İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için.2.295,00 TL
32102/aÜcretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için.167,00 TL
39102/aAsgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için.167,00 TL
37102/bÜcret hesap pusulası düzenlenmemesi,606,00 TL
38102/bYasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi.606,00 TL
52102/bYüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi.606,00 TL
41102/cFazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için.295,00 TL
56103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için.295,00 TL
57103Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için.295,00 TL
59103İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için.295,00 TL
60103İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için.295,00 TL
63104Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.1.619,00 TL
64104Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için.295,00 TL
68104Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi.1.619,00 TL
69104İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek.1.619,00 TL
71104Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak.1.619,00 TL
7210418 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak.1.619,00 TL
73104Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak.1.619,00 TL
74104Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek.1.619,00 TL
75104İşçi özlük dosyalarını düzenlememek.1.619,00 TL
76104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.1.619,00 TL
90106İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)18.377,00 TL
92107İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek.14.702,00 TL
96/1107İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak.14.702,00 TL
96/2107İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları.14.702,00 TL
107/2107/2İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek.14.702,00 TL
Not:– Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.– 2017 yılı için yeniden değerleme oranı 3,83 olarak belirlenmiştir.– Yukarıda belirtilen idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce uygulanır.
2017 yılında iş kanununa göre uygulanacak idari para cezaları
2017 yılında iş kanununa göre uygulanacak idari para cezaları
2017 yılında iş kanununa göre uygulanacak idari para cezaları
2017 yılında iş kanununa göre uygulanacak idari para cezaları

Cevap