noyorumlar

Stajerlerin sigorta primlerini kim öder?

intern 1480570777 300x212 - Stajerlerin sigorta primlerini kim öder?

Stajerlerin sigorta primlerini kim öder?

Stajerlerin sigorta primlerini kim öder? 

05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanır.

Meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden, aylık prime esas kazanç tutarı, 82. maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır.

Yukarıdaki bentte sayılanlar, 4.maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.

Buradan da anlaşılacağı üzere kanuna göre çırak ve stajyer kapsamında değerlendirilecek olan bu kişilerin aylık ücreti, 30 günlük asgari ücreti aşmayana kadar sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında değerlendirilir.

Stajyerlerin işe giriş bildirgesi nasıl düzenlenir?

Stajerlerin sigorta primlerini kim öder?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun , “Prim Ödeme Yükümlüsü” başlığını düzenleyen 87. Maddesin’de;

MADDE 87- Bu Kanunun uygulanmasında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve isteğe bağlı sigorta bakımından;

a) (Değişik: 17/4/2008-5754/51 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine ve 5 inci maddenin (a) bendine tabi olanlar için bunların işverenleri,

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tâbi olanlar ile bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine tâbi olanlar, isteğe bağlı sigortalı olanlar ve 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde sayılan kişilerin kendileri,

c) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan kişiler için primi yılı merkezî yönetim bütçesinden karşılanmak üzere ilgili kamu idareleri,

d) (Değişik: 17/4/2008-5754/51 md.) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan kişiler ile 5 inci maddenin (c) bendinde belirtilenler için Türkiye İş Kurumu,

e) 5 inci maddenin (b) bendinde belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim görenler ile meslek liselerinde (…)(1)staja tâbi tutulan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar, yüksek öğrenim sırasında (…)(1)staja tâbi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu, (1)

f) (Değişik: 17/4/2008-5754/51 md.) 5 inci maddenin (c) ve (g) bentlerine tabi olanlar için işverenleri veya kendileri,

prim ödeme yükümlüsüdür.

ifadelerine yer verilmiştir.

Stajyerler hangi kod ile SGK’ya bildirilir?

Olası bir iş kazasında bildirim yükü kime aittir?

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği’nin 7. maddesi gereğince, stajyerlerin iş kazası bildirimleri işverenler tarafından yapılmaktadır.

 

Stajerlerin sigorta primlerini kim öder?

Cevap