SGK Yapılandırma – SGK borcu olanlara müjde

borç 1470288419 300x169 - SGK Yapılandırma - SGK borcu olanlara müjde

SGK Yapılandırma

SGK borçlularına müjde yapılandırma şansınız var.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi,  TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

SGK Yapılandırma

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen vergi ve  bunlara bağlı vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus, trafik karayolu geçiş  ücreti ve RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, taşınmaz kültür  varlıklarının korunmasına katkı payı, sigorta primleri, topluluk sigortası  primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal  güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim alacakları ile bu alacaklara  ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme  cezaları yeniden yapılandırılacak.

Tahakkuk eden, ancak ödenmemiş olan, 2016 yılı Haziran ayı ve önceki  aylara ilişkin borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden  vazgeçilecek.

Sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal  güvenlik destek primi, ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta  primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi,  özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, genel sağlık sigortası priminin  asılları ile bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak  hesaplanacak tutarın belirtilen sürede ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan  gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.

Kanunda sıralananların dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık  sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan gelir testine hiç başvurmayan  sigortalılar, gelir testine başvurarak borçlarının belirlenen seviyeden yeniden  hesaplanması ve bu statüye ilişkin prim borçlarının asıllarının peşin veya vade  farkı uygulanmaksızın 12 eşit taksitle ödenmesi halinde vade farkı  uygulanmaksızın gecikme cezası ve gecikme zammı sıfırlanacak.

Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan  sonra, sigortalı bir işte çalışması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi  ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmeyen  destek primlerinin asıllarıyla, bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde de gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak.

İlginizi çekebilir..  SGK Prim ödeme süresini uzattı

30 Haziran 2016 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki  inşaatlarla, ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya  tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta  primiyle bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarının, 30 Haziran 2016 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin, ilgili kanunlar uyarınca uygulanan  idari para cezalarıyla bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı  alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

 

Alacakların asıllarının, bu düzenlemeden önce ödenmiş olmasına rağmen,  ferilerinin bu düzenlemenin kanunlaşıp yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş  olduğu durumlarda, aslı ödenmiş alacağın yüzde 40’ının ödenmesi durumunda  kalan yüzde 60’ının tahsilinden vazgeçilecek.

30 Haziran 2016’ya kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar için,  eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asıllarıyla bu alacaklara  gecikme cezası ve zammının, belirtilen sürede ödenmesi halinde, bu alacaklara  uygulanan gecikme cezası ve zammı alınmayacak.

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar işverene  tebliğ edilen eksik işçilik tutarları üzerinden hesaplanan sigorta prim  tutarları, belirtilen alacaklar için öngörülen süre ve şekilde ödenecek. Bu  düzenlemelerden yararlanmak isteyen borçluların, dava açmamaları, açılmış  davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak.

İki gere borç ödenmez ise borçlu hakkını kaybedecek

Başvuruda bulunan borçlular, sigorta primlerini bir takvim yılında  ikiden fazla kez vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde,  yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecek.

Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlular, Maliye Bakanlığı,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile il özel idarelerine bağlı tahsil dairelerine  ödenecek tutarların ilk taksidini, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü  aydan; Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidini ise  dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 18 taksitte ödeyebilecek.

İlginizi çekebilir..  Belirli süreli iş sözleşmesi örneği

Tutarın, ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde, bu  tutara herhangi bir faiz uygulanmayacak.

İlk taksidin ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde, feri  alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar  üzerinden ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak.

Taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçluların başvuru esnasında 6, 9, 12 veya 18 taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekecek.  Taksitle yapılacak ödemelerde, ilgili maddelere göre belirlenen tutar, 6 taksit  için (1,045), 9 taksit için (1,083), 12 taksit için (1,105), 18 taksit için  (1,15), katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek  suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.

Düzenlemeden yararlanmak için başvuruda bulunan borçlulara, tercih  ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecek. Ancak tercih edilen  süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde, ödenecek tutar ilgili katsayıya  göre düzeltilecek.

SGK Yapılandırma
SGK Yapılandırma

Cevap

*