Evlenme Ödeneği

 

 

 

Evlenme ödeneği (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)
MADDE 37-

(Değişik: 17/4/2008-5754/23 md.)
Evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına
evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık
tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir. Evlenme ödeneği
alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi
olması halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmaz, bu durumda
olanlar 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı
sayılır.
Evlenme ödeneği verilmesi halinde, diğer hak sahiplerinin aylık veya gelirleri evlenme
ödeneği verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren 34 üncü maddeye
göre yeniden belirlenir.
Evlenme ödeneği (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği)
MADDE 64

 

(1) Sigortalının, ölüm aylığı almakta iken evlenen ve bu nedenle aylığı
kesilen kız çocuklarına, Kanunun 37 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen usul
ve esaslarla evlenme ödeneği ödenir.
(2) Evlenme ödeneğinin ödenmesi için hak sahiplerinin bir dilekçe ile Kuruma başvurması
gerekir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle birlikte evlenme cüzdanının
bir örneğinin de Kuruma verilmesi zorunludur.

Cevap

*