Tam zamanlı çalışma nedir?

alışma 1481184812 300x200 - Tam zamanlı çalışma nedir?

Tam zamanlı çalışma nedir?

 

Tam zamanlı çalışma nedir?

4857 sayılı İş Kanunu‘nda, kısmi süreli iş sözleşmesiyle birlikte yer verilen tam süreli iş sözleşmesinin net ve açık bir tanımına Kanun metninde yer verilmemiştir.

Ancak, kanunda yer alan haftalık çalışma süresinin değerlendirilmesinden tam süreli iş sözleşmesinin durumu anlaşılmaktadır.

Kısmi süreli iş sözleşmesi nedir?

 

Tam süreli iş sözleşmesinde çalışma süresi ne kadardır?

Genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok 45 saat olduğu, aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı, tarafların anlaşması ile normal çalışma süresinin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabileceği, bu halde iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresinin normal haftalık çalışma süresini aşamayacağı, denkleştirme süresinin toplu iş sözleşmeleriyle 4 aya kadar artırılabileceği, sağlık kuralları bakımından günde ancak 7.5 saat ve daha az çalışılması gereken işlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır

4857 Sayılı İş Kanunu‘na göre, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saat bulunmaktadır. Bu süre (45 saat), tam süreli iş sözleşmesine istinaden çalışanlar için uygulanmaktadır.

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik gereği, günlük 7.5 saatten az çalışma durumunda, haftalık çalışma süresi bu Yönetmelikte belirtilen günlük çalışma süresine göre belirlenmesi söz konusu olmaktadır.

İşçilerin günde ancak 7.5 saat çalıştırılabileceği işler nelerdir?

 

Çalışma süreleri ile ilgili kanun metnini aşağıda bulabilirsiniz.

Çalışma süresi

Madde 63 – Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

İlginizi çekebilir..  İşçinin görev değişikliği

Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.

Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat ve daha az çalışılması gereken işler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

 

Tam zamanlı çalışma nedir?

 

 

Cevap

*