noyorumlar

İşkur nedir?

işçi 1470647343 300x214 - İşkur nedir?

İşkur nedir?

 

İşkur nedir?

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Türkiye’de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idari ve mali bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

Hepimizin bildiği gibi ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi de işsizliktir. Devletin bu sorunu en aza indirebilmek ve işsizliği azaltmak için bir takım sistemler uygulamaktadır. Bu sistemin en önemli yapı taşı . İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) İşkur’un amacı, istihdamı arttırmak iş ve işçi bulmaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını yürüten İşkur’un  görev alanı kurulduğu zamandan günümüze kadar oldukça genişletilmiştir. Günümüzde İşkur  sadece iş ve işçi bulmuyor çok daha farklı görevlerin de üstesinden başarı ile gelmektedir.

İşkur’un görevleri nelerdir?

  • Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak,
  • İşsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek,
  • İş gücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak,
  • İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, iş gücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik iş gücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak,
  • İş ve meslek analizleri yapmak, yaptırmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek, verdirmek, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik iş gücü yetiştirme, mesleki eğitim ve iş gücü uyum programları geliştirmek ve uygulamak, istihdamdaki iş gücüne eğitim seminerleri düzenlemek.
  • İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak.
  • Gerektiğinde Kurum faaliyet alanı ile ilgili ihalelere katılmak suretiyle, yurt içinde veya uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,
  • Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların iş gücü, istihdam ve çalışma hayatına ilişkin olarak aldıkları kararları izlemek,
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin taraf olduğu Kurumun görev alanına giren ikili ve çok taraflı anlaşma, sözleşme ve tavsiye kararlarını uygulamak,
  • Diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Kuruma verilen görevleri yerine getirmek.

 

İşkur nedir?

Cevap