Devlet Memuru özürlü yakını için refakat izni alabilir mi?

devlet memurlarında refakat izni

devlet memurlarında refakat izni

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105. maddesinin son fıkrasında; “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. ” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Refakat iznine ilişkin esaslar” başlıklı 10.maddesinde, Memurlara 657 sayılı Kanunun 105. maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun;

 • Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,
 • Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin,

Ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

 • Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.
 • Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.
 • Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.
 • İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
 • Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük haklan korunur.

Hükümleri yer almaktadır.

Bu sebepler ile, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10.maddesine göre, “refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda;

 • Refakati gerektiren tıbbi sebepler,
 • Refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı,
 • Sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği,
 • Üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel niteliklerin,

Yer alması gerekmektedir.

 

Cevap

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. DMCA.com Protection Status