noyorumlar

Kadın işçilerin analık hakları nelerdir?

doğum 291 x 221 - Kadın işçilerin analık hakları nelerdir?

Kadın işçilerin analık hakları nelerdir?

Kadın işçilerin analık hakları nelerdir?

Daha önceki yazılarımız da bölüm bölüm bu konulardan bahsetmiş olsakta gelen soruların yoğunluğundan ötürü kadın işçilerin analık haklarını tek bir yazı altına toplamaya kadar verdik.  Bu yazımız da kadın işçilerin analık haklarını, gebelik durumunda yasal olarak ne kadar istirahatlerinin olduğunu, ne kadar istirahat parası alacaklarını, istirahat parasını nereden alacaklarını, kısacası başından sonuna kadar bu süreçte nasıl hareket edeceğine dair ipuçlarını bulabilirsiniz.

 

Analık hali nedir?

4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne tabii sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren;

 •  Doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık,
 •  Çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık,

süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve engellilik halleri analık hali kabul edilir.
Analık sigortasının kapsamında bulunanlar kimlerdir?

 • 4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalılar,
 • 4/b sigortalılık statüsüne tabii sigortalılar,
 • Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular,
 • Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri,

analık sigortasının kapsamında bulunmaktadır.
Analık sigortasından sağlanan haklar nelerdir?
Analık sigortasından sigortalıya, analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince,

 • Geçici iş göremezlik ödeneği,
 • Emzirme ödeneği,

ödenir.

Geçici iş göremezlik ödeneği nedir?
Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir.

Geçici iş göremezlik ödeneği; sosyal sigortacılık bakımından, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarından istirahatli bulunan sigortalıya işten kaldığı günler için Kurumca ödenen parasal yardımdır.

Geçici iş göremezlik ödemeleri kimlere ödenir?

 • 4/a sigortalılık statüsüne tabii çalışan,
 • Köy ve mahalle muhtarları olan,
 • Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olan,
 • Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan,
 • Tarımsal faaliyette bulunan,

sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için, erken doğum yapması halinde ise, doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için,
geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

 

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Faydalanmak İçin Şartlar Nelerdir?
Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenebilmesi için;

 • İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,
 • Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
 • Bu süre içinde işyerinde çalışmamış olması,
 • Doğum olayının gerçekleşmiş olması,

gerekmektedir.
4/b sigortalılık statüsüne tabii sigortalılara analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla ödenir.

Geçici iş Göremezlik Ödemeleri Nereden Yapılmaktadır?
Geçici iş göremezlik ödenekleri Temmuz/2012 tarihinden itibaren T.C. Ziraat Bankası şubeleri aracılığı ile yapılmaktadır.

Yapılan yeni düzenleme ile sigortalılara ait geçici iş göremezlik ödenekleri banka hesaplarına gönderildiğinde, kişilere cep telefonları üzerinden SMS mesajı yollanması sağlanmıştır.
Geçici iş göremezlik ödeneğinin miktarı ne kadardır?

Sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir.

https://www.sgkhakkinda.com/ne-kadar-rapor-istirahat-parasi-alabilirim/ isimli yazımız da bu konu ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz
Geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanmak için nereye ve nasıl müracatta bulunulur?

4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne tabii sigortalıların geçici iş görmezlik ödeneğine ilişkin işlemleri e-ödenek programı ile elektronik ortamda yapılmaktadır.

4/b sigortalılık statüsüne tabii sigortalıların istirahat süresince çalışmadıklarına dair beyanı yazılı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na beyan etmeleri gereklidir.

4/a sigortalılarının geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmeleri için işverenleri tarafından işyerinde çalışmadıklarına dair Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimde bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerin elektronik ortamda nasıl bildirimde bulunduğunu öğrenmek için lütfen TIKLAYINIZ.

Emzirme Ödeneği nedir? Kimlere verilir?

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir.

Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan (4/a’lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b’li) çalışan sigortalı yararlanabildiği bir ödeme türü olup, kamu görevlisi olan sigortalılar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödenmektedir.

Emzirme Ödeneğinin Şartları Nelerdir?

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için;

 • Hizmet akdine tabi (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,
 • Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,
 • Doğan çocuğun veya çocukların yaşaması,

Gerekmektedir.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır. 2016 yılı için emzirme ödeneği 122,00 TL olarak belirlenmiştir.
Emzirme ödeneğinin talep edilmesinde hak düşürücü süre, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.

Emzirme ödeneği almak İçin Nereye Başvurulur? Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların ödeneklerini almaları için Kuruma talep dilekçesi verme şartı kaldırılmıştır. Emzirme ödeneği, sistemde görülen emzirme ödeneğine esas doğum raporuna istinaden otomatik olarak ödenmektedir.

Doğum sonrası süt izni kaç saattir?

Kadın işçilere, doğumdan sonra bir  yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde 1,5 saatlik süt izni verilir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak adına analık halinde çalışma ve süt izni isimli yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz.

Doğum sonrası ücretsiz izin hakkı ne kadardır?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesinde analık halinde;
İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
İfadelerine yer verilmiştir.
Kadın işçilerin analık hakları nelerdir?
Kadın işçilerin analık hakları nelerdir?
Kadın işçilerin analık hakları nelerdir?

Cevap