noyorumlar

İşten çıkış bildirgesi kaç gün içinde verilir?

takvim 1469776731 300x199 - İşten çıkış bildirgesi kaç gün içinde verilir?

İşten çıkış bildirgesi kaç gün içinde verilir?

[kkstarratings]

 İşten çıkış bildirgesi kaç gün içinde verilir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na göre iş akdi feshedilen her sigortalı için işverenler  “İşten Çıkış Bildirgesi” düzenlenmeli ve bunu elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na göndermek ile yükümlüdür. 

  • İşten çıkış bildirgesi ne zaman verilir?
  • İşten çıkış bildirgesi aynı gün verilir mi?
  • İşten çıkış bildirgesi kaç gün içinde verilir?
Sigortalının iş akdinin feshinden sonra işveren tarafından en geç 10  gün içerisinde işten çıkış bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na internet ortamında bildirilmesi gerekiyor. Genellikle bu 10 günlük sürede bazı arkadaşlar problem yaşıyor, buna istinaden bir örnek ile bu sorunu çözüme kavuşturmaya çalışalım.
Örnek vermek gerekir ise;

03.08.2015 günü iş akdi feshedilen bir işçiniz var ve bu işçiniz için işten çıkış bildirgesi düzenlemeniz gerekiyor. 
Bu işçi arkadaşın işten çıkış bildirgesini en geç 13.08.2015 tarihine kadar kuruma iletmek zorundasınız.  İşçinin iş akdi hangi tarihte feshedilirse feshedilsin, Sosyal Güvenlik Kurumu o işçiyi o gün çalışmış olarak sayar. Yani işten çıkış bildirgesini kuruma verebilmek için son günü, 03.08.2015 tarihinden itibaren 10 gün sayarak bulabilirsiniz.

İşten Çıkış bildirgesini sgk.gov.tr adresine girdikten sonra sırasıyla;
  • E-SGK
  • Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirgesi,

Menülerinden yapabilirsiniz.

İşten çıkış bildirgesinin nasıl verildiğini ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na nasıl ulaştırılacağını öğrenmek için lütfen TIKLAYINIZ.

İşten çıkış bildirgesinde ” çıkış kodu”nun önemi nedir?

İşten çıkış bildirgesi düzenlerken en dikkat etmeniz gereken konulardan en önemlisi iş akdi feshedilen işçinin hangi nedenlerden ötürü işten ayrıldığıdır.

Çünkü işveren tarafından iş akdi feshedilen bir işçinin işsizlik maaşından faydalanabilmesi için 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 51. maddesi’nde belirtilen sebeplerden bir tanesinin mutlak suretle işten çıkış bildirgesinde belirtilmesi gerekmektedir.
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 51. Maddesi’nde;

Madde 51 – Bu Kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona erenler, Kuruma süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri (Değişik cümle: 13/02/2011-6111/71  md.) ve bu Kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar.

a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesi veya 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun 16 ncı maddesi yada 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen bildirim önellerine uygun olarak hizmet akdi işveren tarafından sona erdirilmiş olmak,

b) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 16 ncı maddesinin (I), (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre sigortalı tarafından feshedilmiş olmak,

c) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın süresinin bitiminden önce  veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinin (I) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (III) numaralı bendine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin birinci fıkrasına göre işveren tarafından feshedilmiş olmak,

d) Hizmet akdinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 7 nci maddesinin (II) numaralı bendinde belirtilen hizmet akdinin belirli bir sefer için yapılmış olması nedeniyle sefer sonunda işsiz kalmak,

e) İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (IV) numaralı bendindeki nedenlerle işsiz kalmak,

f) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21 inci maddesi kapsamında işsiz kalmak,

g) (Ek : 24/8/2000 – KHK – 617/38 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/63, K.:2000/36 sayılı Kararı ile.; Ek: 25/6/2003 – 2904/28 md.) Yukarıdaki bentlerde belirtilen iş kanunları kapsamına girmeyen sigortalılardan hizmet akitleri, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında yapılmış olan toplu iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesi bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri doğrultusunda (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerindeki hükümlere paralel olarak sona ermiş olmak.

(Değişik ikinci fıkra: 25/6/2003 – 4904/28 md.) Ancak, işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için hizmet akdinin başvuru sırasında grev, lokavt veya kanundan doğan ödevler nedeniyle askıya alınmamış olması gerekmektedir.

İfadelerine yer verilmiştir.

Olası bir yanlışlıkta işçinin, problem yaşayacağını işsizlik maaşından faydalanamayacağını ve mağdur olacağını unutmamanız gerekiyor.
Eğer işten çıkış bildirgesinde çıkış kodu hatası yaparsanız bunu değiştirmek için bağlı bulunduğunuz İşkur Müdürlüğü ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için lütfen TIKLAYINIZ.

İşten Çıkış maddelerini öğrenmek  için lütfen TIKLAYINIZ.
İşten çıkış bildirgesi kaç gün içinde verilir?

Cevap