İş yerinde kalp krizi iş kazası olarak sayılabilir mi?

İş yerinde kalp krizi iş kazası olarak sayılabilir mi?

İş yerinde kalp krizi iş kazası olarak sayılabilir mi?

İş yerinde kalp krizi iş kazası olarak sayılabilir mi?

Çalışma hayatında en çok karşılaşmak istemediğimiz ve en çok üzüldüğümüz hususlardan birisi “ iş kazası ” olayıdır. Özellikle maden iş yerleri ve inşaat işlerinde iş kazası olayını maalesef sık sık yaşamaktayız. İş kazalarının önlenmesi adına mevzuatta hem işverenlere hem de çalışanlara önemli sorumluluk yüklenmiştir.

Ülkemizde iş kazalarının giderek artması ile de Yasa Koyucu 30.06.2012 tarih 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 Sayılı  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemiştir. Peki, iş yerinde kalp krizi iş kazası olarak sayılabilir mi? Dilerseniz ilk önce hangi durumların iş kazası olarak nitelendirildiğine bir göz atalım.

Hangi durumlar iş kazası olarak nitelendirilmektedir?

Bir kazanın iş kazası olarak nitelendirilmesi için aşağıdaki 5 ( beş ) maddenin gerçekleşmesi gerekir.
1) Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada
5510 sayılı Kanunun 11. maddesine göre iş yeri; sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlarla birlikte işlerini yaptıkları yerler olarak belirtilmiştir. Bunun yanında , iş yerinden üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen iş yerine  bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma , muayene ve  bakım, benden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da  iş yerinden sayılmaktadır. 5510 sayılı Kanunun 13. maddesinde sigortalıların  iş yerinde bulunduğu sırada meydana gelen olayların  iş kazası sayılacağı öngörüldüğünden meydana  gelen kazanın yapılan işle ilgili olup olmadığına bakılmaksızın iş yerinde meydana  gelen bütün  kazaların iş kazası sayılması gerekmektedir.
2) İşveren tarafından yürütülen bir iş esnasında
Sigortalıların; işverenleri tarafından yürütülmekte olan iş nedeni ile, iş yerinde veya iş yeri dışında maruz kaldıkları kazalar iş kazası olarak sayılmaktadır. Yapılan bu düzenleme ile sigortalıların iş yerinde veya iş yeri dışında işverenin görevlendirmesi nedeniyle ya da işin niteliği nedeniyle karşılaşacakları kaza riskine karşı koruma altına  alınmaktadır. 
3) Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir işe yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda
5510 sayılı Kanunun 13. maddesine göre; sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işi yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen kazaların, iş kazası sayılacağı kabul edilmiştir. Kanunun lafzından da anlaşılacağı üzere; meydana gelen kazanın iş kazası sayılabilmesi kaza olayının işverenin sigortalıya vermiş olduğu görevle ilgili olup olmadığı , görevin yapılması için geçen süre içinde meydana  gelip gelmediğinin tespitine bağlıdır.
4) Emzikli kadının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda

Emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda geçirdiği kazalar da iş kazası sayılmaktadır. Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5. maddesinin (a) ve (g) bentlerinde sayılan sigortalıların, 4857 sayılı İş Kanunu‘nun 74. maddesine istinaden bir yaşına kadar, çocuklarını emzirmeleri için bu Kanunda belirtilen sürelerde sigortalının işveren tarafından ayrılan emzirme odasında veya çocuğun bulunduğu yer ile bu yere gidiş geliş sırasında ve emzirme sürelerinde geçirdiği kazalar iş kazası sayılacaktır. Kadın sigortalının çocuğunu emzirmek için belirlenen zamanda işyerindeki emzirme odasında merdivenden düşmesi sonucu meydana gelen kaza, çocuğun bulunduğu yere gidiş-gelişi esnasında geçirdiği trafik kazaları iş kazası sayılmalıdır.

Servis ile gerçekleşen trafik kazası iş kazası mıdır?

5) Sigortalının işverence sağlanan bir taşıt ile toplu bir şekilde bir yere götürülüp getirilmeleri sırasında
Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş-gelişi sırasında meydana gelen kazalar iş kazası sayılacaktır. Burada önemli olan işverence sağlanan bir taşıtın bulunması ve sigortalıların işin yapıldığı yere getirilip götürülmeleri keyfiyetidir. İşverenin kiraladığı bir minibüs veya işyerine ait servis aracı ile sigortalıların sabah evlerinden işyerine, işin bitiminde de işyerlerinden evlerine getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen trafik kazası, tam olarak durmamış araçtan sigortalının inerken düşerek yaralanması veya araç içinde herhangi bir nedenle meydana gelen olay iş kazası sayılması gerekmektedir. Ancak, sigortalının işe gitmek için bindiği servis aracından indikten sonra yolun karşı tarafında bulunan işyerine geçmek için yolu geçerken uğradığı trafik kazası, sigortalının getirilip götürülme hali sona ermesi nedeniyle iş kazası sayılamayacaktır.

İş yerinde gerçekleşen kalp krizi iş kazası olarak sayılmıyordu.

İş Kazasının mevzuatımızdaki tanım, bildirim şekli ve süresini detaylı bir şekilde açıkladıktan sonra son aylarda değişikliği gidilen ve asıl konumuzu ihtiva eden hususu değerlendirmek gerekir ise, işyerinde geçirilen kalp krizi 2011/50 sayılı Genelge gereği iş kazası sayılmamaktaydı.

2011/50 sayılı Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulaması Genelgesi’ne, “dışarıdan bir etki veya herhangi bir olayla ilgili olmaksızın iş yerinde geçirilen bir kalp krizi veya başka bir hastalık nedeni ile vefat eden sigortalının ölümünün iş kazası olarak kabulüne imkan bulunmamaktadır.”  Şeklinde hüküm konulmuş ve kalp krizlerinin iş kazası sayılması mutlaka dışarıdan gelecek bir etkenin varlığı koşuluna bağlanmıştır.

İş yerinde gerçekleşen intihar iş kazası olarak nitelendirilebilir mi?

Yargıtay’ın emsal nitelikteki Hukuk Genel Kurulu Kararı ile (13.10.2014 tarih, Esas No:2004/21-529, Karar No:2004/527) işyerinde meydana gelen kalp krizini iş kazası saydığı, bir olayın iş kazası sayılabilmesi için Kanunda bulunmayan harici etki ile meydana gelme gibi bir şartın aranmasının geçerli kabul edilemeyeceğini, kalp krizi ile yapılan iş ya da işyeri koşulları arasında uygun bir illiyet bağının varlığını tespit etmenin bir çok olayda son derece zor hatta imkansız olduğunu belirtmiştir. Yargıtay kararları içtihadı birleştirme kararı olmasa da yargının konuya yaklaşımını göstermektedir.

2016/21 sayılı SGK Genelgesi İle artık işyerinde gerçekleşen kalp krizi iş kazası sayılmaktadır.

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 29.09.2016 tarihinde yayınlanan “Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları” konulu 2016/21 sayılı SGK Genelgesi’nin; “Sigortalının işyerinde kalp krizi geçirmesi veya başka bir hastalık nedeniyle ölmesi ya da ruhen veya bedenen hemen veya sonradan engelli hale gelmesi iş kazası olarak kabul edilecektir.” Hükmü gereği işyerinde kalp krizi geçirilmesi iş kazası olarak sayılacaktır.

İş kazasını geç bildirmenin cezası ne kadardır?

İş yerinde kalp krizi iş kazası olarak sayılabilir mi?
İş yerinde kalp krizi iş kazası olarak sayılabilir mi?
İş yerinde kalp krizi iş kazası olarak sayılabilir mi?

Cevap

*