İş Kanunu ve yeni arabuluculuk sistemi

hukuk 1510119731 1024x768 - İş Kanunu ve yeni arabuluculuk sistemi

İş Kanunu ve yeni arabuluculuk sistemi

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 tarih, 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Kanunla 4857 Sayılı İş Kanunu‘nda yapılan önemli değişiklikleri aşağıda bulabilirsiniz.

 

Arabulucuya başvurmak zorunlu oldu. 

(Yürürlük tarihi 01.01.2018)

MADDE 3-

1) Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olacaktır.

2) Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilecektir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilecektir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilecektir.

3) İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında arabuluculuk şartı aranmayacaktır.

4) Başvuru yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılacaktır.

5) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandıracaktır.  Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.

6) Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacaktır. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılacaktır.

İlginizi çekebilir..  Engelli personel çalıştırma zorunluluğu

7) Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olması şartı aranacaktır.

8) Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirler. İşverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil edebilir ve son tutanağı imzalayabilir.

Arabulucuya ve mahkemeye başvurma süreçleri.

(Yürürlük tarihi 01.01.2018)

MADDE 11– 22/5/2003 tarihli ve 4857/20.inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları değişikliği ile;

a)  İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır.

b) Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir.

c) Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir.

d) Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi hâlinde ret kararı taraflara resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir.

e) Dava ivedilikle sonuçlandırılacaktır. Mahkemece verilen karar hakkında istinaf yoluna başvurulması hâlinde, bölge adliye mahkemesi ivedilikle kesin olarak karar verecektir.

İşe iadelerde ücret vb. hakların belirlenmesi. 

(Yürürlük tarihi 01.01.2018)

MADDE 12- 4857 sayılı Kanunun 21.inci maddesine eklenen fıkralar ile,

a) Mahkeme veya özel hakem, tazminat ile ücret ve diğer hakları, dava tarihindeki ücreti esas alarak parasal olarak belirleyecektir.

b) Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların, işçinin işe başlatılması konusunda anlaşmaları hâlinde;

1) İşe başlatma tarihini,

2) Ücret ve diğer hakların parasal miktarını,

3) İşçinin işe başlatılmaması durumunda düzenlenen tazminatın parasal miktarını,

zorunlu olarak belirleyeceklerdir.

c) İşçinin kararlaştırılan tarihte işe başlamaması hâlinde fesih geçerli hâle gelir ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olacaktır.

İlginizi çekebilir..  İşyerim Büyükşehir belediye sınırlarının dışına taşınıyor. Tazminat hakkım var mı?

Zamanaşımı süresi. 

(Yürürlük tarihi 25.10.2017)

MADDE 15– 4857 sayılı Kanuna eklenen EK MADDE 3- ile iş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve aşağıda belirtilen tazminatların zamanaşımı süresi beş yıldır.

a) Kıdem tazminatı.

b) İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.

c) Kötü niyet tazminatı.

d) İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.

Arabuluculuk sonucu anlaşmaya varılması durumu  (Yürürlük tarihi 25.10.2017)

MADDE 24– 6325 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yapılan değişiklik ile; arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamayacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

İş Kanunu ve yeni arabuluculuk sistemi
İş Kanunu ve yeni arabuluculuk sistemi

 

Cevap

*