Basın İş Kanunu Madde 12

Akdin tatbik edilmediği hallerde fesih:

Madde 12

(Değişik: 4/1/1961 – 212/1 md.)

Gazetecinin uğradığı hastalık sebebiyle iş akdi işveren tarafından feshedilemez. Ancak, bu hastalığın altı aydan fazla uzaması halinde tazminat verilmek suretiyle akdin feshi cihetine gidilebilir.

Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı haller dolayısiyle vazife göremiyecek duruma düşüp de işveren tarafından işinden çıkarılan gazeteci, azami bir yıl içinde iyileştiği takdirde tekrar eski işine tercihan alınır.

İlginizi çekebilir..  Toplu işçi çıkarmak isteyen işveren nelere dikkat etmelidir?

Cevap

*