noyorumlar

Arabulucuya başvuru dilekçesi örneği

toplantı 1536213426 - Arabulucuya başvuru dilekçesi örneği

Arabulucuya başvuru dilekçesi örneği

 

Arabulucuya başvuru dilekçesi örneği

Hepimizin bildiği gibi 01.01.2018 tarihinden itibaren çalışma hayatımız da işe iade ya da ücret alacakları ile ilgili yeni bir dönem başladı. İş mahkemelerinde ki yükü hafifletmek ve problemlerin daha kısa sürece çözüme kavuşturmak adına 01.01.2018 tarihinden itibaren çalışanlar ya da işverenler yaşanan problemler sonrasında direk iş mahkemesine değil, arabuluculuk ofislerine başvuru yapması zorunlu hale getirildi.

Gelin ilk önce  25.10.2017 tarih, 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’na bakalım.

1) Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olacaktır.

2) Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilecektir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilecektir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilecektir.

3) İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında arabuluculuk şartı aranmayacaktır.

4) Başvuru yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılacaktır.

5) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandıracaktır.  Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.

6) Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacaktır. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılacaktır.

7) Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olması şartı aranacaktır.

8) Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirler. İşverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil edebilir ve son tutanağı imzalayabilir.

Arabulucuya ve mahkemeye başvurma süreçleri.

(Yürürlük tarihi 01.01.2018)

MADDE 11– 22/05/2003 tarihli ve 4857/20.inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları değişikliği ile;

a)  İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır.

b) Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir.

c) Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir.

d) Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi hâlinde ret kararı taraflara resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir.

e) Dava ivedilikle sonuçlandırılacaktır. Mahkemece verilen karar hakkında istinaf yoluna başvurulması hâlinde, bölge adliye mahkemesi ivedilikle kesin olarak karar verecektir.

İşe iadelerde ücret vb. hakların belirlenmesi. 

(Yürürlük tarihi 01.01.2018)

MADDE 12- 4857 sayılı Kanunun 21.inci maddesine eklenen fıkralar ile,

a) Mahkeme veya özel hakem, tazminat ile ücret ve diğer hakları, dava tarihindeki ücreti esas alarak parasal olarak belirleyecektir.

b) Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların, işçinin işe başlatılması konusunda anlaşmaları hâlinde;

1) İşe başlatma tarihini,

2) Ücret ve diğer hakların parasal miktarını,

3) İşçinin işe başlatılmaması durumunda düzenlenen tazminatın parasal miktarını,

zorunlu olarak belirleyeceklerdir.

c) İşçinin kararlaştırılan tarihte işe başlamaması hâlinde fesih geçerli hâle gelir ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olacaktır.

Zamanaşımı süresi. 

(Yürürlük tarihi 25.10.2017)

MADDE 15– 4857 sayılı Kanuna eklenen EK MADDE 3- ile iş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve aşağıda belirtilen tazminatların zamanaşımı süresi beş yıldır.

a) Kıdem tazminatı.

b) İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.

c) Kötü niyet tazminatı.

d) İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.

Arzu ederseniz konuyu biraz soru cevap şeklinde detaylandıralım.

Hangi durumlar da arabulucuya başvurmak zorundayım?

  • Ücret, fazla mesai, kullanılmayan izin ücreti gibi işçilik alacakları,
  • İşe iade talepleri,
  • İhbar tazminatı, kıdem tazminatı, kötü niyet tazminatı gibi tazminat alacakları,

İle ilgili arabulucuk ofisine başvuru yapmak zorundasınız.

Arabulucu süreci nasıl işliyor?

Arabulculuk ofisine başvuru yapıldıktan sonra arabuluculuk ofisi yetkilileri, karşı taraf ile irtibata geçip, ortak bir zaman da randevu belirleniyor ve taraflar arabulucu yetkilisinin huzurunda görüşmeye çağırılıyor.  Arabuluculuk ofisine yapılan başvuru sonrasında, 2 ila 4 hafta arasında süreç olumlu ve yahut olumsuz bir şekilde sonlanıyor ve yapılan görüşme  tutanak altına alınıyor.

Taraflar anlaşamaz ise iş mahkemesine gidebilir.

Arabuluculuk ofisinin asıl amacının yazımızın en başında, hem iş mahkemelerinin yükünü hafifletmek için hemde problemlerin en kısa sürede çözüme kavuşturmak olduğunu belirtmiştik. Fakat yapılan başvuru sonrasında yapılan görüşme sonrasında taraflar ortak bir noktada anlaşamaz ise bu sefer iş mahkemesine gidebilirler.

Arabuluculuk başvurusu nereye yapılır?

Başvuru ikametgah adresinizin ya da işyerinin adresinin bulunduğu bölgede ki arabuluculuk ofisine, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen gene adliyeler de bulunan yazı işleri müdürlüğüne yapılacaktır.

Arabulucuya başvuru nasıl yapılır

Arabuluculuk ofisine başvurmak için sadece dilekçe vermeniz yeterli. Arabuluculuk başvuru dilekçesi, TIKLAYINIZ.

Alacaklarım ile ilgili başvuru süresi var mı?

Zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edilebilme niteliğinden yoksun kalabilmesini ifade eder. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere zamanaşımı, alacak hakkını sona erdirmeyip sadece onu “eksik bir borç” haline dönüştürür ve “alacağın dava edilebilme özelliği”ni ortadan kaldırır. Bu nedenle zaman aşımı savunması ileri sürüldüğünde, eğer savunma gerçekleşirse hakkın dava edilebilme niteliği ortadan kalkacağından, mahkemenin işin esasına girip onu da incelemesi mümkün değildir.

Eğer talebiniz işe iade ise, işten çıkarıldıktan sonraki 30 gün içerisinde arabuluculuk ofisine işe iadeniz ile ilgili başvuru yapmanız gerekmektedir.

Fakat;

İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla, hangi kanuna tabi olursa olsun; İş yerinde ki kıdemi bir yıldan fazla ise hak edilen  kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan ihbar tazminatı,  kötü niyet tazminatı ve iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat için zaman aşımı süresi 10 yıldan, 5 yıla düşürüldü.

Sigortalılar bu sürelere oldukça dikkat etmeli. Eğer 5 yıllık süre geçirilir ise, herhangi bir dava ya da talepte bulunma hakkınız ortadan kalkıyor.

Mesai, ücret, yıllık izin parası gibi alacaklarda herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

Ücret vb alacaklarda ise  herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu işlemler de zaman aşımı 5 yıldı ve süresi değişmedi. Mesai, ücret, yıllık izin parası gibi alacaklarda süre yine 5 yıl olacak. Yürürlüğe girecek yasa bundan sonraki tazminat taleplerinde geçerli olacak. Şu anda 10 yıllık süresi işleyen ve kanundan önce ayrılmış çalışanlar için süre yine 10 yıl olarak kalacak.

Arabuluculuk başvuru dilekçesi, TIKLAYINIZ.

Arabulucuya başvuru dilekçesi örneği

Cevap