noyorumlar

Ölüm geliri nedir?

Ölüm geliri nedir?

Ölüm geliri; Sigortalının sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ya da iş kazası veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybetmesi sonucu sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirdir. Ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm geliri bağlanması için sigortalılık süresi, yaş veya prim ödeme gün sayısı gibi koşullar bulunmamaktadır. Kişi sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı gün iş kazası veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybettiği takdirde bile, hak sahiplerine ölüm geliri bağlanmaktadır.

Ölüm aylığı ile ölüm geliri arasında ki fark nedir?

Ölüm aylığı, en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması ve 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla bağlanan aylıkdır.

Ölüm geliri ise sadece ve sadece, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatlarını kaybeden kişilerin hak sahiplerine herhangi bir yaş, prim gün sayısı gibi şartları olmaksızın ödenen bir gelirdir.

Hayatını kaybeden sigortalının eşine ölüm geliri bağlanmasının şartları nelerdir?

Eşine ölüm geliri bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır.

Hayatını kaybeden sigortalının çocuklarına ölüm geliri bağlanmasının şartları nelerdir?

Ölen sigortalının çocuklarına ölüm geliri bağlanabilmesi için çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi kıstaslar mevcuttur.

Erkek çocuklara ölüm geliri bağlanabilmesi için;

 • Kanunun. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,
 • Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,
 • Evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olmamaları, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları şarttır.

Kız çocuklara ölüm geliri bağlanabilmesi için;

 • Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,
 • Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,
 • Kız çocuklarının evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği tespit edilen çocuklara da evli olup olmadığına, yaşına ve cinsiyetine bakılmaksızın ölüm geliri bağlanır.

Malul çocuklara bağlanan gelir;

 • Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladıkları,
 • Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı,
 • Kanunun 94 üncü maddesine göre yapılan kontrol muayenesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirmediği tespit edilen çocukların yeni malullük durumuna esas tutulan rapor tarihini,

izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir.

Ölüm geliri bağlanması için nereye başvuru yapılmalıdır? Gerekli evraklar nelerdir?

4(a) (SGK) kapsamında ilk ölüm aylığı bağlama işlemleri için Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğümüze, ölüm aylığı bağlandıktan sonraki ikincil işlemleriniz için ise, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.

4(b) (BAĞ-KUR) kapsamındaki ölüm aylığı bağlama işlemleri için sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerimize tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.

Tahsis talep ve beyan taahhüt belgesine;

 • Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu,
 • Vasi İlamı (Hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda)

eklenir.

Ayrıca, elektronik ortamda turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuru imkanı bulunmaktadır.

Ölüm aylığı nedir? Ölüm aylığı şartları nelerdir?

Ölüm geliri nedir?
Ölüm geliri nedir?

Cevap