İşverenler, ilk yardım sertifikasına sahip personeliniz var mı?

İlk yardım eğitimi, hem T.C. Sağlık Bakanlığı İlk yardım Yönetmeliği kapsamında, hem de 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerce yasal zorunlu eğitimler kapsamında yer almaktadır.

Mekanik cihazların yoğun bulunduğu, yangın riski yüksek olan ve yer altı maden ocakları gibi kaza riski yüksek olan işyerlerinde her 10 personel için bir “İlkyardımcı” nın bulundurulması zorunludur.

Yüksek kaza riski olmayan is yerlerinde her 20 personelden birinin ilkyardımcı olması gerekmektedir.
16 Mart 2006 tarihi itibari ile kurumlara verilen bu zorunluluğu tamamlama suresi dolmuş ve ilgili bakanlıklar tarafından denetimlere başlanmıştır.

Buna göre;

Çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, imalat sanayi ve üretim sektöründe faaliyet gösteren özel ve kamu kurumlarında çalışan sayısının 1/10 oranında Temel İlk yardım eğitimi almış ve sınavlarda başarı göstermiş olan sertifikalı ilkyardımcı istihdam etmek zorundadır. Bu sertifikayı onaylayan makam Sağlık Bakanlığıdır.

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (hizmet sektörü) ise bu oran 1/20 olarak belirlenmiştir

İlk yardım eğitimi nereden alınır?

Firmanız çalışanları için ilk yardım eğitimini, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından alabilirsiniz. İlk yardım eğitimi almak isteyen firmalar veya şahıslar yetkili kurumları arayarak eğitim danışmanlarından ilk yardım kursu ve ilk yardım sertifikası hakkında teknik destek alabilirler. Eğitimler isteğe bağlı olmak üzere hafta içi ve hafta sonu uzman ilk yardım eğitmenleri tarafından uygulamalı olarak verilmektedir. Eğitimler toplam on altı saat olup iki günde bitmektedir. Bu saatleri dört güne de dağıtılabilinir. İlk yardım eğitimi arzu edilirse ilgili kurumda verilmekle birlikte, eğitim verilmeye müsait yerleri olan firmalara kendi yerlerinde de bu eğitimi alabilirler.

İlk yardım eğitimleri kaç saat süremektedir?

16 saat olarak gerçekleşen eğitim sonrasında, Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu bir yer de yazılı ve uygulamalı bir sınava tabii tutulur. Sınav sonrasında başarılı olan personele ” ilk yardımcı ” sertifikası verilmektedir. İlk sınavdan başarısız puan olanlar, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ikinci bir tarihte tekrardan sertifika almak için sınava girebilir. İkinci sınavdan da başarısız olanlar tekrardan 16 saatlik eğitime girmek suretiyle sınavlara giriş yapabilirler.

Sınavdan başarılı bir şekilde ayrılanların sertifikaları ne zamana kadar kendilerine ulaşıyor?

Sınavdan başarılı bir sonuçla ayrılan personelinizin sertifikaları yaklaşık 2 ay içerisinde firmanıza eğitim aldığınız kurum aracılığıyla ulaştırılmaktadır. Bu süreç içerisinde firmanızın  herhangi bir denetime tabii tutulma ihtimaline  karşı sertifikalar tarafınıza ulaşana kadar, eğitim aldığınız kurumdan personelinizin ilgili sınava girdiklerini ve başarılı olduklarını belgeleyen geçici bir evrak temin etmeniz size fayda sağlayacaktır.

 

4857 Sayılı iş Kanunu’nun 77 . Maddesi’nde;

İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler; yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

İfadelerine yer verilmiştir.

Cezai Sorumluluk

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 105. Maddesinde ise;

Kanunun 77. Maddesi hükmüne aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline para cezası verilir.

İfadelerine yer verişmiştir.

Sağlık Bakanlığı İlkyardım Yönetmeliği’nde konu ile ilgili;

Madde-14: Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için 1, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her 10 personel için 1 olmak üzere bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur.

Madde-29: İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295. madde hükmü doğrultusunda işlem yapılır.

İfadelerine yer verilmiştir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nda;

Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

MADDE-11 –  İşveren;

  • Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
  • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.
  • Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
  • Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

İfadelerine yer verilmiştir.

 

Cevap