5953 Sayılı Basın İş Kanunu

Kanunun şümulü

İstisnalar

Bildirilmesi lazımgelen hususlar

Yazılı mukavele ve terfi esası

Feshin ihbarı

Akdin işveren tarafından feshi ve kıdem tazminatı

Akdin gazeteci tarafından feshi

Müddetlerin artırılması

Mülkiye amirine bildirilecek hususlar

Tecrübe müddeti

İhbar mühletini beklemeksizin fesih hakkı ve tazminat

Akdin tatbik edilmediği hallerde fesih

Rekabet memnuiyeti

Ücret

Mukavele dışı yazılar

Askerlikte ve gebelikte ücret

Mahkümiyet veya yayının tatili halinde ücret

Ölüm tazminatı

Haftalık izin

Günlük gazetelerin intişar etmeyeceği günler

Yıllık ücretli izin

Sendika

Sosyal sigorta

Teftiş ve murakabe

Kazançların azaltılamıyacağı

Ceza hükümleri

Çalışma Müddeti ve fazla mesai

Bu Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasındaki günlük gazetelerin intişar etmelerini yasaklıyan hüküm, Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 50 nci yıldönümünün kutlanması hakkındaki 30/3/1973 tarih ve 1701 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde gösterilen bayram süresince, uygulanmaz.

Madde 31 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 32 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

5953 Sayılı Basın İş Kanunu