Kategori: 5953 Sayılı Basın İş Kanunu

5953 Sayılı Basın İş Kanunu

Kanunun şümulü

İstisnalar

Bildirilmesi lazımgelen hususlar

Yazılı mukavele ve terfi esası

Feshin ihbarı

Akdin işveren tarafından feshi ve kıdem tazminatı

Akdin gazeteci tarafından feshi

Müddetlerin artırılması

Mülkiye amirine bildirilecek hususlar

Tecrübe müddeti

İhbar mühletini beklemeksizin fesih hakkı ve tazminat

Akdin tatbik edilmediği hallerde fesih

Rekabet memnuiyeti

Ücret

Mukavele dışı yazılar

Askerlikte ve gebelikte ücret

Mahkümiyet veya yayının tatili halinde ücret

Ölüm tazminatı

Haftalık izin

Günlük gazetelerin intişar etmeyeceği günler

Yıllık ücretli izin

Sendika

Sosyal sigorta

Teftiş ve murakabe

Kazançların azaltılamıyacağı

Ceza hükümleri

Çalışma Müddeti ve fazla mesai

Bu Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasındaki günlük gazetelerin intişar etmelerini yasaklıyan hüküm, Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 50 nci yıldönümünün kutlanması hakkındaki 30/3/1973 tarih ve 1701 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde gösterilen bayram süresince, uygulanmaz.

Madde 31 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 32 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

5953 Sayılı Basın İş Kanunu
5953 Sayılı Basın İş Kanunu

Gazetecilerin deneme süreleri ne kadardır?

Gazetecilerin deneme süreleri ne kadardır?

Deneme süresi, sadece 4857 Sayılı İş Kanunu‘na göre çalışanlar için değil, basın mesleğinde çalışanlar gazeteciler açısından da düzenlenmiştir.  Basın mesleğinde çalışanlar gazeteciler açısından deneme süreleri, 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre çalışanlar açısından biraz daha farklı uygulanabilmektedir. Mesleğe yeni başlayan gazeteciler açısından deneme süresi oldukça önemlidir. Bu dönemde iş akdinin feshi ile diğer zamanlardaki iş akdinin […]

Gazetecilerin kıdem tazminatı hakkı

Gazetecilerin deneme süreleri ne kadardır?

Gazetecilerin kıdem tazminatı  Kıdem Tazminatının Hesabı Gazetecinin kıdem tazminatı mesleğe başladığı gün olarak ele alınır. Kıdem süresi sonu olarak da;  Bildirimli fesihlerde bildirim süresinin son günü olan tarih, derhal fesihlerde, feshin yapıldığı tarihtir. Bildirim süresi peşin ödense de bildirim süresinin son günü hesap edilecektir. Gazeteciye son aylığı esas alınmak sureti ile sözleşmesinin ilişkin olduğu her hizmet yılı için, 1 aylık brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenecektir. 5 yıldan fazla olan her hizmet yılı ve küsuru için de ihbar tazminatı hesaplanacak […]

Gazetecilerin yıllık izinleri ne kadardır?

Gazetecilerin deneme süreleri ne kadardır?

Gazetecilerin yıllık izinleri ne kadardır? Günlük bir mevkutede çalışan bir gazeteciye, en az bir yıl çalışmış olmak şartıyla, yılda dört hafta tam ücretli izin verilir. Gazetecilik mesleğindeki hizmeti on yıldan yukarı olan bir gazeteciye, altı hafta ücretli izin verilir. Gazetecinin kıdemi aynı gazetedeki hizmetine göre değil, meslekteki hizmet süresine göre hesaplanır. Günlük olmayan mevkutelerde çalışan […]

Basın İş Kanunu Çalışma Müddeti ve Fazla Mesai

Çalışma Müddeti ve fazla mesai: Ek Madde 1 (Değişik: 12/2/1954 – 6253/2 md; Değişik: 4/1/1961 – 212/1 md.) 5953 sayılı Kanunun birinci maddesindeki gazeteci tabirinin şümulü içinde bulunan kimselerden müessese, matbaa, idarehane ve büro gibi yerlerde hizmetlerinin mahiyeti itibariyle müstemirren çalışanlar için günlük iş müddeti, gece ve gündüz devrelerinde sekiz saattir. Yukarıki fıkra hükmünün dışında […]

Basın İş Kanunu Ceza Hükümleri

Ceza hükümleri: Madde 26 (Değişik: 23/1/2008-5728/147 md.) a) Çalıştırdığı gazeteci ile 4 üncü maddede gösterilen şekilde yazılı iş akdi yapmayan işverene beher mukavele için yediyüz Türk Lirası, b) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında bahsi geçen tazminatı gazeteciye ödemeyen işverene ikibinbeşyüz Türk Lirası, c) 18 inci maddede yazılı ölüm tazminatını hak sahiplerine ödemeyen işverene ikibinbeşyüz Türk […]

Tüm hakkı saklıdır..Çalışma Hayatı © 2015-2018 DMCA.com Protection Status Hakkımızda İletişim Gizlilik Politikası Site Haritası
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.