6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

I. BÖLÜM ( AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR )

Amaç

Kapsam

Tanımlar

II. BÖLÜM ( İŞVEREN VE ÇALIŞANLARIN GÖREV, YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ)

İşverenin genel yükümlülüğü

Risklerden korunma ilkeleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi

İş yeri Hekimleri ve iş güvenliği uzmanları

Tehlike sınıfının belirlenmesi

Risk değerlendirilmesi, kontrol, ölçüm

Acil durum planları, yangın ile mücadele, ilk yardım

Tahliye

Çalışmaktan kaçınma hakkı

İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi

Sağlık Gözetimi

Çalışanların bilgilendirilmesi

Çalışanların eğitimi

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

Çalışanların yükümlülükleri

Çalışan temsilcisi

III. BÖLÜM ( KONSEY, KURUL, KOORDİNASYON )

Ulusal iş sağlığı ve güvenliği konseyi

İş Sağlığı ve güvenliği kurulu

İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu

IV. BÖLÜM ( TEFTİŞ VE İDARİ YAPTIRIMLAR )

Teftiş, inceleme, araştırma müfettiğin yetki ve sorumluluğu

İşin durdurulması

İdari para cezaları ve uygulanması

Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet

V. BÖLÜM ( ÇEŞİTLİ VE GEÇİCİ HÜKÜMLER)

Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı

Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler

Belgelendirme, ihtar ve iptaller

Değiştirilen hükümler

Değiştirilen hükümler ( Madde 33 )

Değiştirilen hükümler ( Madde 34 )

MADDE 35  – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

MADDE 36 – 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla ilgili olup yerine işlenmiştir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Yürürlülük

 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu