MADDE 109- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.