Kıdem tazminatı haciz olur mu?

gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - Kıdem tazminatı haciz olur mu?

Kıdem tazminatına haciz gelir mi?

Kıdem tazminatına haciz gelir mi?

Soru: Merhaba, kıdem tazminatına haciz gelir mi? 8 yıllık kıdemim mevcut ve benim bir icra dairesine borcum var. ( maaşımdan kesilip ödeniyor ) Olası bir işten çıkarılma durumunda işverenimin ödeyeceği Kıdem tazminatı haciz olur mu? İşverenim kıdem tazminatımın tamamını icra dairesine göndermek zorunda mı?  Yoksa 4/1’ini mi kesecekler kıdem tazminatının? Bana geri dönüş yapabilirseniz çok mutlu olurum, kara kara düşünüyorum. Teşekkürler.

Cevap:

Merhabalar,

Normal şartlar da işçi eğer çalışıyor ise işverenine icra dairesi tarafından bir yazı yazılır ve bu yazıda genellikle işçinin ücretinin haczedildiği bilgisi paylaşılır. Fakat bu tebligat içerisinde muhakkak “ işçinin ücreti dışında hak kazanacağı tüm hakların tamamından da ” bahsedilmektedir. Yani normal şartlar da işçi çalışmaya devam ettiği sürece, ücreti üzerinden 1/4 oranında alacak işlemi gerçekleştirilir.

Fakat işçi herhangi bir şekilde kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılır ise,  bu sefer işler değişir. İcra dairelerinin işçinin ücret dışı kazançları için bir sınırlama bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı ücret olarak kabul edilmemektedir ve kıdem tazminatının tamamına mahkeme kararı ile icra dairesi tarafından haciz gelebilir.

Kıdem tazminatı haciz olur mu?

İşçinin ücretinin 1/4 ’ünden fazlası haczedilemez. Fakat iş sözleşmesinde işçiye ödenen ücret dışı ödemeler için böyle bir sınırlama yoktur. İşçiye ödenen kıdem/ihbar tazminatlarının, yıllık ücretli izin ücretlerinin tamamı icra dairesi tarafından haczedilebilir. 

İhbar tazminatı, kıdem tazminatı, izin ücretleri gibi ödentilerin ücretten sayılacağına ilişkin yasada bir hüküm bulunmadığından, bu ödentilerin tamamı haciz edilebilir. Bu neden ile işvereniniz ne yazık ki sizin hesabınıza yapması gereken kıdem tazminatını ödemesini, icra dairesine göndermek zorundadır. Borç kapatıldıktan sonra, varsa eğer geri kalan bakiye sizin hesabınıza aktarılacaktır. İşveren bu işlemi yapmadığı taktirde, icra dairesi kendileri ile ilgili yasal işlem yapar ve bu sefer işveren mevcut mahkeme kararına riayet etmediği için ciddi sıkıntılar ile karşılaşabilir.

Konu ile ilgili Yargıtay Kararını aşağıda bulabilirsiniz.

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2004/22540
KARAR NO. 2004/26972
KARAR TARİHİ. 27.12.2004

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN HACZİ–KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ HACZEDİLMESİ–İKRAMİYE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE NEMANIN HACZİ

1475/m. 28 , 4857/m. 35

ÖZET : Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi ödentilerin tamamı haczedilebilir. Buna karşın ücret ve ücret olarak sayılan ödentilerin dörtte birinden fazlası haczedilemez.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1475 Sayılı Kanunun 28. maddesine göre, ( 4857 Sayılı Kanunun 35. maddesi ) işçinin almakla olduğu ücretlerin dörtte birinden fazlası haczedilemez. İkramiye, toplu sözleşme farkı ve nema da ücretten sayılacağından onların da aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü yoktur. 6772 Sayılı Kanunun 4. maddesinde ise ( fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyelerin ) haczedilemeyeceği belirlenmiştir. Bu durumda, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi ödentilerin ücretten sayılacağına dair bir hüküm bulunmadığından tamamı, nemanın ve toplu iş sözleşmesi farkı ile ikramiyenin ise en fazla haczi mümkündür. Bu durumda mercice yukarıdaki ilkelere göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir,

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK.nun 366, ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 27.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kıdem tazminatına haciz gelir mi?
classic.svg?mailpoet version=3.77 - Kıdem tazminatı haciz olur mu?

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap yok

Cevap