İşveren işçinin ücretinde kesinti yapabilir mi?

maaş 1477638566 300x225 - İşveren işçinin ücretinde kesinti yapabilir mi?

İşveren işçinin ücretinde kesinti yapabilir mi?

 

İşveren işçinin ücretinde kesinti yapabilir mi?

Soru: Merhaba, işverenimiz çalışma esnasında bir takım hatalarımızdan ötürü ücretimiz de zaman zaman kesintiler yapıyor. İşverenin böyle bir yetkisi var mı? Bizim ücretimizden işveren kesinti yapabilir mi? İşveren işçinin ücretinde kesinti yapabilir mi?Yardımcı olursanız sevinirim, iyi çalışmalar.

İyi çalışmalar.

Cevap:

Merhabalar,

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 38. maddesinde;

Ücret kesme cezası

Madde 38 – İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez.

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.

Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye’de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz  bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her işveren iş yerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Birikmiş bulunan ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır. Bu kurulun kimlerden teşekkül edeceği, nasıl ve hangi esaslara göre çalışacağı çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.

ifadelerine yer verilmiştir.

Yani;

4857 Sayılı İş Kanunu‘na bağlı olarak işverenin çalıştırdığı personelin ücretinden kesinti yapılabilecek durum ve tutar bunlarla sınırlıdır.

Yukarıdakiler veya icra niteliğinde kesintiler olmadığı sürece, işveren çalıştırdığı personelinin ücretinden başka türlü bir kesinti yapamaz.

Ayrıyeten Borçlar Kanunu’nun 407. maddesinde;

Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde ödenenlerin özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi sayısı, iş yerinin bulunduğu il ve benzeri unsurları dikkate alarak iş sahiplerini zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkilidir.

Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan iş sahipleri, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler. Her ödeme döneminde, işçiye hesap pusulası verilir. İşçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarının özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin diğer usül ve esaslar, anılan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

İşveren, işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemez. Ancak, işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit bir zarardan doğan alacaklar, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebilir.

Ücretin işveren lehine kullanılacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.

İfadelerine yer verilmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 24/II-e  madde‘sinde bulunan  “İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmez ise,” ifadesi işçiye haklı neden ile iş sözleşmesini derhal fesih hakkı tanımaktadır.

Özetlememiz gerekir ise şayet;

İşveren hiç bir sebep belirmeten iş yerinde ki yönetim hakkını kullanarak kendi iradesi ile işçinin ücretini kesemez. İşveren ortada bu tarz bir durum olması durumunda, işçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz. Ayrıca işverenin yapmış olduğu bu kesintileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na aktarılması gerekmektedir. İşveren işçisinden kesmiş olduğu ücretleri kendi cebine atması söz konusu değildir.

İşveren işçinin ücretinde kesinti yapabilir mi?

Cevap

*