YARGITAY
9. Hukuk Dairesi 2004/5522 E.N , 2004/19993 K.N.

FESİH BİLDİRİMİ

Özet
İŞVEREN FESİH BİLDİRİMİNİ YAZDI OLARAK YAPMAK VE FESİH SEBEBİNİ AÇIK VE KESİN BİR ŞEKİLDE BELİRTMEK ZORUNDADIR.

İçtihat Metni

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, işveren tarafından gerekçe gösterilmeden iş akdinin haksız şekilde feshedildiğini iddia ederek işe iadesini ve diğer yasal haklarını istemiş davalı ekonomik kriz ve tasarruf zorunluluğuyla akdin feshedildiğini savunmuştur.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesine göre, İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Dosyada, bu düzenlemeye uygun yapılmış bir fesih bildirimi bulunmamaktadır. Bu nedenle Mahkeme kararının bozularak ortadan kaldırılmasına ve Dairemizce 4857 sayılı iş Kanununun 2073 maddesi uyannca aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: 1) Ankara Dokuzuncu İş Mahkemesinin 2003/1832-2003 sayılı kararının (BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA),

2)Feshin geçersizliğine ve davacının (İŞE İADESİNE]

3)Davacının yasal süre içinde başvurmasına rağmen, davalı işverencesüresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının takdiren davacının 4 aylık ücreti olarak belirlenmesine,

4)Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin gerektiğinin tespitine,

5)Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6)Karar tarihinde yürürlükte buluna tarifeye göre 300.000.000 TL. ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7)Davacının yapmış olduğu 42.200,000 TL. yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

8)Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak, 27.9.2004 gününden oybirliği ile karar verildi.